ទំព័រ​ដើម » 2018 » ខែ​វិច្ឆិកា » 07

I film nelle sale da giovedì 8 Novembre

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

I film nelle sale da giovedì 8 ខែ​វិច្ឆិកា

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. Hunter killer – Caccia negli abissi Genere: Thriller, Azione Regia: Donovan Marsh Cast: Gerard Butler, លោក Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, លោក Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Ryan Mcpartlin, Michael Trucco, Zane Holtz, Shane Taylor Nelle profondità del Mar […]

VIDEO convegno della Regione su Lelio Lagorio: esempio di coerenza e integrità a servizio dello Stato

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

VIDEO convegno della Regione su Lelio Lagorio: esempio di coerenza e integrità a servizio dello Stato

A palazzo del Pegaso, a Firenze in via Cavour, sede del Consiglio Regionale della Toscana, នេះ 9 ខែ​វិច្ឆិកា 2018 giornata dedicata allo statista e intellettuale Lelio Lagorio, socialista, avvocato, អ្នក​កាសែត, sindaco di Firenze, primo presidente della Regione, ministro prima alla difesa e poi allo spettacolo, sport e turismo, europarlamentare. Giani: “nei suoi tanti livelli di […]

Celebrato il 52° Anniversario dell’Alluvione di Firenze del 1966

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Celebrato il 52° Anniversario dell’Alluvione di Firenze del 1966

La città di Firenze, grazie al Comune e all’Associazione Firenze Promuove, ha ricordato domenica 4 ខែ​វិច្ឆិកា, a pochi metri da Ponte Vecchio, il 52° anniversario dell’Alluvione del 1966 rendendo omaggio alle inermi vittime e al coraggio dei fiorentini di sapersi riprendere dal quell’immane catastrofe. Quest’anno a presiedere la funzione religiosa, alla presenza del Gonfalone comunale, […]

Migliaia di mattoncini LEGO all’Obihall dal 9 all’11 novembre

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Migliaia di mattoncini LEGO all’Obihall dal 9 all’11 novembre

Il manifesto di questa edizione di “Bricks in Florence Festival” strizza l’occhio a René Magritte (La Trahison des images) e a The LEGO Movie (il primo film, uscito nel 2014, dedicato ai mattoncini) con la frase chiave “Questo non è un giocattolo. È un sistema altamente sofisticato di mattoncini a incastro”. ក្នុង​អំឡុង​ពេល 2018 […]

Celebrata il 4 novembre la Giornata Nazionale delle Forze Armate

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Celebrata il 4 novembre la Giornata Nazionale delle Forze Armate

Nell’ambito delle celebrazioni per il “Giorno dell’Unità nazionale e Giornate delle Forze Armate” a Firenze, in piazza Santa Croce, ថ្ងៃ 4 ខែ​វិច្ឆិកា 2018, il Prefetto, dottoressa Laura Lega, accompagnata dal Comandante dell’Istituto Geografico Militare, Generale di Divisione Pietro Tornabene, e dal Sindaco di Firenze, Dario Nardella, hanno reso omaggio ai caduti con una deposizione […]

Il Sindaco Nardella consegna il Sigillo della Pace al Cardinale Ernest Simoni

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Sindaco Nardella consegna il Sigillo della Pace al Cardinale Ernest Simoni

“È un grande onore consegnare questo riconoscimento a Don Ernest Simoni per la sua testimonianza di uomo di pace, libertà e pace”. È con queste parole che il sindaco Dario Nardella ha consegnato nella festa di Tutti i Santi, នេះ 1 ខែ​វិច្ឆិកា, il Sigillo della Pace al cardinale Ernest Simoni, religioso albanese perseguitato sotto il regime […]

VIDEO della celebrazione in memoria dei soldati defunti in guerra

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

VIDEO della celebrazione in memoria dei soldati defunti in guerra

Annuale cerimonia, នេះ 2 ខែ​វិច្ឆិកា 2018, del Presidio Militare di Firenze in memoria dei militari defunti celebrata al Sacrario Militare di Santa Croce a Firenze, detto anche Famedio, tenutasi alla presenza delle massime autorità militari e civili. La cripta di Santa Croce, un lungo ambiente sotto al transetto della basilica, fu edificata a partire dal […]

MITA for Vanity Wheel®: la ruota diventa “Fashion”

\ \ \ \ \ \ \ \

MITA for Vanity Wheel®: la ruota diventa “Fashion”

ថ្ងៃ​សៅរ៍ 10 Novembre alle ore 17, presso la sala conferenze del Castello dell’Acciaiolo, Via Pantin, Scandicci (fi), Vanity Wheel® in collaborazione con MITA Academy presenterà con una sfilata la collezione di copri ruote per sedie a rotelle. L’evento è organizzato dagli studenti del MITA MARKET e vedrà sfilare accanto ai copriruota Vanity Wheel anche modelli […]

Al Teatro Cestello fine settimana con “Attrazioni cosmiche”

\ \ \ \ \

Al Teatro Cestello fine settimana con “Attrazioni cosmiche”

La vita si sa, spesso ci mette alla prova. Alle volte. Tante volte. Diciamo pure sempre: in amore, nel lavoro, nelle amicizie, nella gioia e nel dolore. Quando però ti sfida su tutto contemporaneamente, allora sono… santi a cui votarsi! E non sai nemmeno bene a quali! Forse è meglio se conti solo su te […]

Al via dal Campanile di Giotto il monitoraggio delle facciate esterne dei monumenti del Duomo di Firenze

\ \ \ \ \

Al via dal Campanile di Giotto il monitoraggio delle facciate esterne dei monumenti del Duomo di Firenze

Sono iniziati lunedì scorso i lavori di monitoraggio delle superfici marmoree del complesso monumentale del Duomo di Firenze che andranno avanti tre settimane. I monitoraggi sono iniziati dal Campanile di Giotto e proseguiranno sulle superfici esterne del Duomo, della Cupola del Brunelleschi e del Battistero. I lavori sono eseguiti dal personale dell’Opera di Santa Maria del Fiore con l’ausilio […]

ទំព័រ 1 នៃ 212