خانه » 2023 » January

Il Cinema Astra ritorna a vivere dopo anni di abbandono e chiusura

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Cinema Astra ritorna a vivere dopo anni di abbandono e chiusura

L’Astra di Firenze, cinema e spazio polifunzionale, riapre le porte alla cittadinanza con un’inaugurazione di quattro giorni, alla presenza del Sindaco di Firenze Dario Nardella, con la partecipazione del critico cinematografico Paolo Mereghetti, che si avvicenderanno nella nuova sala di Piazza Beccaria. L’Astra è una sala dedicata a ospitare il cinema, در تمامی اشکال آن […]

Firenze ha ricordato il martirio dell’Agente Fausto Dionisi ucciso 45 anni fa dai terroristi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Firenze ha ricordato il martirio dell’Agente Fausto Dionisi ucciso 45 anni fa dai terroristi

La Questura di Firenze il 20 ژانویه 2023 ha ricordato il 45° anniversario della morte dell’Appuntato delle Guardie di Pubblica Sicurezza Fausto Dionisi, Medaglia d’oro al Valore civile, Vittima del Terrorismo. در 11 il Questore di Firenze Maurizio Auriemma, in rappresentanza del Capo della Polizia, alla presenza del Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, از […]

Saldi invernali: in Toscana risale la spesa media

\ \ \ \ \ \

Saldi invernali: in Toscana risale la spesa media

A pochi meno di una settimana dall’inizio dei saldi invernali arrivano i primi segnali positivi: le vendite di fine stagione, cominciate in Toscana lo scorso 5 ژانویه, پیش بینی ها و روند خوب مصرف را که در دوره تعطیلات کریسمس بوده است تأیید کنید,it,با اعداد مطابق با روند سالهای پیش از کاوید,it,این همان چیزی است که Fismo Confesercenti Toscana فدراسیون ایتالیا اعلام می کند,it,جریان مداوم بازدید کنندگان برای پل Epiphany نیز بکسل اولین انتصاب تجاری سال بود,it,به خصوص در شهرهای بزرگ با یک حرفه توریستی قوی,it,علاقه شدید مصرف کنندگان,it, con numeri in linea con l’andamento degli anni pre-Covid. آن هست […]

Cerimonia per il 120° anniversario del Gonfalone di Firenze e della Famiglia di Palazzo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Cerimonia per il 120° anniversario del Gonfalone di Firenze e della Famiglia di Palazzo

Presso la Biblioteca delle Oblate mercoledì 11 ژانویه 2023 si è svolta la cerimonia per il 120° anniversario del Gonfalone di Firenze e della Famiglia di Palazzo. این بود که 20 دسامبر 1902 quando l’allora Giunta comunale adottò il Gonfalone, così come lo conosciamo oggi, e istituì la Famiglia di Palazzo, in costume rinascimentale a scorta […]

Traslazione delle spoglie mortali della Serva di Dio Maria Cristina Ogier

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Traslazione delle spoglie mortali della Serva di Dio Maria Cristina Ogier

Nel pomeriggio di domenica 8 ژانویه 2023 l’Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, در ریحان سان مینیاتو آل مونت به ریاست ترجمه متعارف بقایای خدمتکار خدا ماریا کریستینا اوگایر در باسیلیکا سان مینیاتو آل مونته,it,دو مورد نمایش شفاف با بقایای فانی از امروز در اولین مرحله از پله سمت چپ که به رمزنگاری دسترسی دارد در داخل ریحان دفن شده است,it,یک مراسم بسیار مشارکتی,it,با صدای راهبان سان مینیاتو و ابوت برناردو آنها,it. Due teche trasparenti con i resti mortali da oggi sepolti all’interno della basilica nel […]

21ma edizione di Capannucce in Città: più di 2.000 i premiati

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

21ma edizione di Capannucce in Città: بیشتر از 2.000 i premiati

بیش از 2000 bambini hanno partecipato alla 21esima edizione di Capannucce in Città, storica manifestazione che ogni Natale invita bambini e adulti a condividere insieme la gioia del Presepe. Come ogni anno nel pomeriggio del 5 ژانویه, عید اپی فانی,it,در کلیسای سان گیتانو,it,همه مشترکین با یک زاد و ولد کوچک پاداش داده شدند,it,نماد کریسمس مسیحی,it,به ریاست رئیس جمهور L'Abate di San Miniato Al Monte,it,توسط بنیانگذار ماریو رازانلی و پائولو بلاسی نماینده کمیته ریخته گری در شهر,it,مشارکت ده ها مدرسه را دیدم,it,انجمن ها و بسیاری از شهروندان که از سراسر توسکانی برای دریافت گواهی سنتی و Capannuccia اجتناب ناپذیر وارد کشور شدند,it, nella chiesa di San Gaetano, nel cuore di Firenze, tutti gli iscritti sono stati premiati con una […]