Giuramento e Battesimo del Corso “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in Piazza della Signoria

È un giuramento dal sapore particolare quello che si è celebrato venerdì scorso, 5 maggio a Firenze, nella suggestiva cornice di Piazza della Signoria, che ha visto protagonisti i 36 allievi del Corso “Ursa”, primo anno della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze.

Nell’anno del suo centenario, De fet, l’Aeronautica Militare ha voluto festeggiare il momento più importante della vita militare degli allievi del suo liceo nel luogo che è simbolicamente il cuore pulsante del capoluogo toscano.

L’evento è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, con la partecipazione del Comandante delle Scuole e della 3^ Regione Aerea, Team Air General Silvano Frigerio,it,Diferents autoritats militars,it,present civil i religiós,it,inclòs el president de la regió de la Toscana,it,i l’alcalde de Florència,it,Convidat excepcional a la cerimònia de Josep Borrell,it,Alt representant de la Unió Europea d’Afers Exteriors i Política de Seguretat,it,Present a Florència per a la cimera "l'estat de la Unió" en curs a Palazzo Vecchio,it,Després d’agrair a les autoritats presents i a tots els ciutadans,it,El comandant de l'escola Douhet,it.

Diverse le autorità militari, civili e religiose presenti, tra cui il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ed il Sindaco di Firenze, Darío Nardella.

Ospite d’eccezione alla cerimonia Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, presente a Firenze per il summit “The State of the Union” in corso a Palazzo Vecchio.

Dopo aver ringraziato le autorità presenti e tutta la cittadinanza, il Comandante della Scuola Douhet, El coronel Massimiliano Macioce,it,Es va dirigir a joves estudiants,it,“Us prepareu per prendre ciutadans conscients,it,Respecte a les lleis de l’estat i disposat a honorar Itàlia,it,amb els vostres principis ètics i la vostra honestedat,it,L’esperit de cohesió i col·laboració que heu demostrat en els darrers mesos us permetrà servir a la comunitat un demà ",it,El col,it, si è rivolto ai giovani allievi: “vi apprestate a diventare dei cittadini consapevoli, rispettosi delle leggi dello Stato e pronti ad onorare l’Italia, con i vostri principi etici e la vostra onestà. Lo spirito di coesione e di collaborazione che avete dimostrato in questi mesi vi permetteranno di servire la collettività un domani”. Il Col. A continuació, MacioCe va instar els estudiants a recordar aquest moment per sempre perquè “els sacrificis que heu fet per arribar a la data us ajudaran a afrontar els petits i grans compromisos del dia i la vostra vida,it,Allà on us porti el vostre destí,it,en uniforme o en diferents àrees i usos civils ",it,I va ser precisament al final de la intervenció del comandant de l'escola qui va tenir lloc l'acte solemne del jurament de fidelitat a la República,it, ovunque il vostro destino vi condurrà, in uniforme oppure nei diversi ambiti e impieghi civili”.

Ed è stato proprio a termine dell’intervento del Comandante della Scuola che ha avuto luogo l’atto solenne del Giuramento di fedeltà alla Repubblica, pronunciat pels joves estudiants davant de la bandera de l’institut,it,Envoltat de l’afecte dels éssers estimats i de la població florentina,it,Les noies i els nois del curs "Ursa" van cridar el seu "juro" en presència del cap de gabinet de la Força Aèria de la Força Aèria,it,Salutació des del desbordament d’una formació formada per dos avions Eurofighter del quart ramat de Grosseto i un tornado del sisè ramat de Ghedi,it.

Circondati dall’affetto dei propri cari e della popolazione fiorentina, le ragazze e i ragazzi del Corso “Ursa” hanno urlato il proprio “lo giuro” al cospetto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, salutati dal sorvolo di una formazione composta da due velivoli Eurofighter del 4⁰ Stormo di Grosseto ed un Tornado del 6⁰ Stormo di Ghedi.

“Quello di oggi è il vostro primo vero test da grandi che vi ha fatto emergere rispetto ai vostri coetanei per permettervi di inseguire un sogno, una ambizione, un’aspirazione: quella di indossare l’uniforme azzurra, di avere l’onore di servire il Paese, anche se continuando il vostro percorso di studio – ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti -, applicatevi nello studio, non accettate passivamente di seguire un destino che non vi soddisfa. Seguite con rettitudine la vostra passione, ascoltate il vostro cuore, Sempre tingueu l’actitud de sacrificar -vos pel bé comú i el profund respecte per tots els principis ètics que us ajudaran en aquesta fase de creixement,it,Tingueu l’ambició de concretitzar els vostres somnis comprometent -vos a assolir els objectius que desitgeu amb racionalitat i sentit comú,it,Els resultats segurament arribaran i seran els esperats,it,Si en canvi, haguessin de néixer dubtes,it,Les incerteses o qualsevol altra cosa no persegueixen les quimeres fàcils,it,Sigues responsable del teu futur,it,Després va afegir el cap de gabinet,it. Abbiate l’ambizione di concretizzare i vostri sogni impegnandovi per raggiungere gli obiettivi che desiderate con razionalità e buon senso. I risultati arriveranno sicuramente e saranno quelli attesi! Se invece dovessero nascere dubbi, incertezze o altro non rincorrete facili chimere, siate responsabili del vostro futuro!".

Ha poi aggiunto il Capo di Stato Maggiore: “Podem dir -ho amb orgull de,it,Anys ens vinguem cap al futur a punt per defensar la nostra estimada Itàlia i,it,Com es va dir durant les recents celebracions del prestigiós aniversari,it,L’aeronàutica militar hi era,it,Hi ha i hi haurà,it,amb els seus homes i dones a la primera línia,it,a punt per aconseguir el nostre cel segur,it,Dirigint l'orgull de Tricolor en totes les operacions fora de les fronteres nacionals ",it,Al final de la cerimònia, es va produir el baptisme del curs Ursa,it,En què va participar el Col,it 100 anni voliamo verso il futuro pronti a difendere la nostra amata Italia e, come detto nel corso delle recenti celebrazioni per il prestigioso compleanno, l’Aeronautica Militare c’è stata, c’è e ci sarà, sempre, con i suoi uomini e le sue donne in prima linea, pronti a rendere sicuri i nostri cieli, portando con fierezza il tricolore in tutte le operazioni fuori dai confini nazionali”.

A conclusione della cerimonia si è svolto il battesimo del Corso Ursa, a cui ha preso parte il Col. Gennaro Di Napoli in qualità di padrino del corso. Tale momento, durante il quale il gagliardetto del corso viene simbolicamente affidato dal padrino al Capo Corso, rappresenta un ideale passaggio di consegne tra vecchie e nuove generazioni della Forza Armata.

Il Corso Ursa, il cui motto è “spes noctis, rector caeli – speranza della notte, guida del cielo”, è composto da 23 ragazze e 13 nens, de tot Itàlia, i quali si aggiungono ai 35 allievi del Corso Sirio (al terzo ed ultimo anno di istruzione) e ai 29 allievi del Corso Taurus (al secondo anno).

L'escola de la Força Aèria "Giulio Douhet",it,inaugurat a Florència a,it,Es tracta d’una institució d’educació secundària de segon grau que realitza els cursos dels segons tres anys en adreces clàssiques i científiques,it,al qual s’accedeix per a la competència pública,it,Aproximadament cada any sobre,it,Formació humanística i científica,it,Proporcionat pel pla d’oferta de formació en l’adherència als programes ministerials previstos per als tres últims anys de la secundària clàssica i científica,it,té el suport de múltiples activitats culturals,it, va obrir les seves portes a 2006, És un institut d’educació secundària de segon grau que realitza els cursos dels darrers tres anys a les adreces de l’escola clàssica i científica,it,L’objectiu de l’Institut és fomentar el creixement equilibrat als estudiants des d’un punt de vista humà,it,físic i de caràcter perquè tinguin les habilitats necessàries per convertir -se en bons ciutadans i afrontar els reptes del demà,it,Independentment de les futures opcions de vida de cada estudiant,it, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo.

Nell’ambito delle iniziative messe in campo per il Centenario dell’Aeronautica Militare, è in corso fino al 14, come abbiamo raccontato nel numero della scorsa settimana, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, la mostra itinerante “La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anys d'edat ", visitabile, gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 10 pm 18.

Quella di Firenze è la seconda tappa di un viaggio attraverso l’Italia, partito in occasione dell’anniversario della costituzione della Forza Armata con l’esposizione presso il Sacrario delle Bandiere all’Altare della Patria a Roma, che ha l’obiettivo di far conoscere l’Aeronautica Militare, la sua storia, il suo impegno a favore della cittadinanza, proiettando il visitatore verso il futuro.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Pel nombre 429 – Anno X del 10/05/2023

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.