שבועה וטבילת הקורס,it,אורסה,en,של בית הספר הצבאי,it,בפיאצה דלה סיגנוריה,it “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in Piazza della Signoria

È un giuramento dal sapore particolare quello che si è celebrato venerdì scorso, 5 maggio a Firenze, בסביבה המרמזת של פיאצה דלה סיגנוריה,it,שראו את הגיבורים אני,it,תלמידי קורס "אורסה",it,השנה הראשונה של בית הספר לחיל האוויר "Giulio douhet",it,בשנת מאה שנה,it,חיל האוויר רצה לחגוג את הרגע החשוב ביותר בחייו הצבאיים של תלמידי בית הספר התיכון שלו במקום שהוא סמלי לבה הפועם של בירת טוסקנה,it,את האירוע עמד ראש הרמטכ"ל של חיל האוויר,it,צוות האוויר לוקה גורטי,it, che ha visto protagonisti i 36 allievi del Corso “Ursa”, primo anno della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze.

Nell’anno del suo centenario, למעשה, l’Aeronautica Militare ha voluto festeggiare il momento più importante della vita militare degli allievi del suo liceo nel luogo che è simbolicamente il cuore pulsante del capoluogo toscano.

L’evento è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, con la partecipazione del Comandante delle Scuole e della 3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio.

Diverse le autorità militari, civili e religiose presenti, tra cui il Presidente della Regione Toscana, Eugenio גיאני, ed il Sindaco di Firenze, דריו Nardella.

Ospite d’eccezione alla cerimonia Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, presente a Firenze per il summit “The State of the Union” in corso a Palazzo Vecchio.

Dopo aver ringraziato le autorità presenti e tutta la cittadinanza, il Comandante della Scuola Douhet, Colonnello Massimiliano Macioce, si è rivolto ai giovani allievi: “vi apprestate a diventare dei cittadini consapevoli, rispettosi delle leggi dello Stato e pronti ad onorare l’Italia, con i vostri principi etici e la vostra onestà. Lo spirito di coesione e di collaborazione che avete dimostrato in questi mesi vi permetteranno di servire la collettività un domani”. Il Col. לאחר מכן דחק במקיוס את התלמידים לזכור את הרגע הזה לנצח מכיוון ש"הקרבנות שעשית כדי להגיע עד היום יעזרו לך להתמודד עם ההתחייבויות הקטנות והגדולות של היום וחייך,it,לאן שהגורל שלך יוביל אותך,it,במדים או באזורים השונים ובשימושים אזרחיים ",it,וזה היה בדיוק בסוף התערבותו של מפקד בית הספר שהתרחש את המעשה החגיגי של שבועת הנאמנות לרפובליקה,it, ovunque il vostro destino vi condurrà, in uniforme oppure nei diversi ambiti e impieghi civili”.

Ed è stato proprio a termine dell’intervento del Comandante della Scuola che ha avuto luogo l’atto solenne del Giuramento di fedeltà alla Repubblica, מבוטא על ידי הסטודנטים הצעירים מול דגל המכון,it,מוקף בחיבתם של יקיריהם ואוכלוסיית פלורנטין,it,הבנות והנערים של מסלול "אורסה" צעקו את "אני נשבע" בנוכחות רמטכ"ל חיל האוויר של חיל האוויר,it,ברכה מההצפה של תצורה המורכבת משני מטוסי אירופייטר של להקה הרביעית של גרוסטו וטורנדו של להקה השישית של Ghedi,it.

Circondati dall’affetto dei propri cari e della popolazione fiorentina, le ragazze e i ragazzi del Corso “Ursa” hanno urlato il proprio “lo giuro” al cospetto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, salutati dal sorvolo di una formazione composta da due velivoli Eurofighter del 4⁰ Stormo di Grosseto ed un Tornado del 6⁰ Stormo di Ghedi.

“Quello di oggi è il vostro primo vero test da grandi che vi ha fatto emergere rispetto ai vostri coetanei per permettervi di inseguire un sogno, una ambizione, un’aspirazione: quella di indossare l’uniforme azzurra, di avere l’onore di servire il Paese, anche se continuando il vostro percorso di studio – ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti -, applicatevi nello studio, non accettate passivamente di seguire un destino che non vi soddisfa. Seguite con rettitudine la vostra passione, ascoltate il vostro cuore, תמיד יש גישה להקריב את עצמך לטובת הכלל והכבוד העמוק לכל העקרונות האתיים שיעזרו לך בשלב צמיחה זה,it,יש את השאיפה לבטל את חלומותיך על ידי התחייבותך להשיג את היעדים שאתה רוצה ברציונליות ובשכל הישר,it,התוצאות בוודאי יגיעו ויהיה הצפויות,it,אם במקום זאת נולדו ספקות,it,אי וודאות או כל דבר אחר לא רודף אחרי כימרות קלות,it,להיות אחראי לעתיד שלך,it,לאחר מכן הוסיף את הרמטכ"ל,it. Abbiate l’ambizione di concretizzare i vostri sogni impegnandovi per raggiungere gli obiettivi che desiderate con razionalità e buon senso. I risultati arriveranno sicuramente e saranno quelli attesi! Se invece dovessero nascere dubbi, incertezze o altro non rincorrete facili chimere, siate responsabili del vostro futuro!”.

Ha poi aggiunto il Capo di Stato Maggiore: "אנחנו יכולים לומר בגאווה את זה מ,it,שנים אנו מגדירים לעתיד המוכנים להגן על איטליה אהובתנו,it,כאמור במהלך החגיגות האחרונות ליום ההולדת היוקרתי,it,האווירונאוטיקה הצבאית הייתה שם,it,יש ויהיה שם,it,עם הגברים והנשים שלו בקו החזית,it,מוכן להפוך את השמיים שלנו לבטוחים,it,מוביל את גאוות הטריקולור בכל הפעולות מחוץ לגבולות הלאומיים ",it,בסוף הטקס התרחשה טבילת קורס אורסה,it,בו השתתף ה- COL,it 100 anni voliamo verso il futuro pronti a difendere la nostra amata Italia e, come detto nel corso delle recenti celebrazioni per il prestigioso compleanno, l’Aeronautica Militare c’è stata, c’è e ci sarà, sempre, con i suoi uomini e le sue donne in prima linea, pronti a rendere sicuri i nostri cieli, portando con fierezza il tricolore in tutte le operazioni fuori dai confini nazionali”.

A conclusione della cerimonia si è svolto il battesimo del Corso Ursa, a cui ha preso parte il Col. Gennaro Di Napoli in qualità di padrino del corso. Tale momento, durante il quale il gagliardetto del corso viene simbolicamente affidato dal padrino al Capo Corso, rappresenta un ideale passaggio di consegne tra vecchie e nuove generazioni della Forza Armata.

Il Corso Ursa, il cui motto è “spes noctis, rector caeli – speranza della notte, guida del cielo”, è composto da 23 ragazze e 13 בנים, מרחבי איטליה את כל, i quali si aggiungono ai 35 allievi del Corso Sirio (al terzo ed ultimo anno di istruzione) e ai 29 allievi del Corso Taurus (al secondo anno).

La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, נפתח ב 2006, זהו מכון לחינוך תיכוני תואר שני שמבצע את הקורסים בשלוש השנים האחרונות בכתובות בית הספר התיכון הקלאסי והמדעי,it,מטרת המכון היא לעודד צמיחה מאוזנת לסטודנטים מנקודת מבט אנושית,it,פיזי ואופי כך שיהיו להם את הכישורים הדרושים להפוך לאזרחים טובים ולהתמודד עם האתגרים של מחר,it,ללא קשר לבחירות החיים העתידיות של כל תלמיד,it, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo.

Nell’ambito delle iniziative messe in campo per il Centenario dell’Aeronautica Militare, è in corso fino al 14, come abbiamo raccontato nel numero della scorsa settimana, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, la mostra itinerante “La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 בת ", visitabile, gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 10 ב 18.

Quella di Firenze è la seconda tappa di un viaggio attraverso l’Italia, partito in occasione dell’anniversario della costituzione della Forza Armata con l’esposizione presso il Sacrario delle Bandiere all’Altare della Patria a Roma, che ha l’obiettivo di far conoscere l’Aeronautica Militare, la sua storia, il suo impegno a favore della cittadinanza, proiettando il visitatore verso il futuro.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

פרנק Mariani
לפי מספר 429 – Anno X del 10/05/2023

מצגת זאת דורשת JavaScript.