Giuramento e Battesimo del Corso “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in Piazza della Signoria

È un giuramento dal sapore particolare quello che si è celebrato venerdì scorso, 5 maggio a Firenze, nella suggestiva cornice di Piazza della Signoria, che ha visto protagonisti i 36 allievi del Corso “Ursa”, primo anno della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze.

Nell’anno del suo centenario, навистина, l’Aeronautica Militare ha voluto festeggiare il momento più importante della vita militare degli allievi del suo liceo nel luogo che è simbolicamente il cuore pulsante del capoluogo toscano.

L’evento è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, con la partecipazione del Comandante delle Scuole e della 3^ Regione Aerea, Генералниот тим на воздушниот тим Силвано Фригерио,it,Различни воени власти,it,Граѓански и религиозен сегашност,it,вклучувајќи го и претседателот на регионот Тоскана,it,и градоначалникот на Фиренца,it,Исклучителен гостин на церемонијата Јозеп Борел,it,Висок претставник на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика,it,Присутна во Фиренца за самитот „Државата на Унијата“ во тек во Палацо Вечио,it,Откако им се заблагодари на присутните власти и на сите граѓани,it,Командантот на училиштето Духет,it.

Diverse le autorità militari, civili e religiose presenti, tra cui il Presidente della Regione Toscana, Еугенио Giani, ed il Sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Ospite d’eccezione alla cerimonia Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, presente a Firenze per il summit “The State of the Union” in corso a Palazzo Vecchio.

Dopo aver ringraziato le autorità presenti e tutta la cittadinanza, il Comandante della Scuola Douhet, Полковник Масимилиано Мекиос,it,Тој се сврте кон младите студенти,it,„Вие се подготвувате да станете свесни граѓани,it,Почитувајте ги законите на државата и подготвени да ја испочитуваат Италија,it,со вашите етички принципи и вашата чесност,it,Духот на кохезија и соработка што го покажавте во последните месеци ќе ви овозможи да и служите на заедницата утре “,it,Кол,it, si è rivolto ai giovani allievi: “vi apprestate a diventare dei cittadini consapevoli, rispettosi delle leggi dello Stato e pronti ad onorare l’Italia, con i vostri principi etici e la vostra onestà. Lo spirito di coesione e di collaborazione che avete dimostrato in questi mesi vi permetteranno di servire la collettività un domani”. Il Col. Макиоце тогаш ги повика студентите да го запомнат овој момент засекогаш затоа што „жртвите што сте ги направиле за да ги добиете до сега, ќе ви помогнат да се соочите со малите и големи обврски на денот и вашиот живот,it,Каде и да ве води вашата судбина,it,во униформа или во различни области и граѓанска употреба “,it,И токму на крајот од интервенцијата на командантот на училиштето, се случи свечениот чин на заклетвата на верност на Републиката,it, ovunque il vostro destino vi condurrà, in uniforme oppure nei diversi ambiti e impieghi civili”.

Ed è stato proprio a termine dell’intervento del Comandante della Scuola che ha avuto luogo l’atto solenne del Giuramento di fedeltà alla Repubblica, изречени од младите студенти пред знамето на Институтот,it,Опкружена со ectionубов на најблиските и фирентското население,it,Девојките и момчињата на курсот „Урса“ го извикуваа својот „се колнам“ во присуство на началникот на канцеларијата на воздухопловните сили на Воздухопловните сили,it,Поздрав од прелевањето на формацијата составена од два авиони на Евро -Биртер од 4 -то стадо на Гросето и торнадо на 6 -то стадо на Геди,it.

Circondati dall’affetto dei propri cari e della popolazione fiorentina, le ragazze e i ragazzi del Corso “Ursa” hanno urlato il proprio “lo giuro” al cospetto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, salutati dal sorvolo di una formazione composta da due velivoli Eurofighter del 4⁰ Stormo di Grosseto ed un Tornado del 6⁰ Stormo di Ghedi.

“Quello di oggi è il vostro primo vero test da grandi che vi ha fatto emergere rispetto ai vostri coetanei per permettervi di inseguire un sogno, una ambizione, un’aspirazione: quella di indossare l’uniforme azzurra, di avere l’onore di servire il Paese, anche se continuando il vostro percorso di studio – ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti -, applicatevi nello studio, non accettate passivamente di seguire un destino che non vi soddisfa. Seguite con rettitudine la vostra passione, ascoltate il vostro cuore, Секогаш имајте став да се жртвувате за општото добро и длабокото почитување на сите етички принципи што ќе ви помогнат во оваа фаза на раст,it,Имајте амбиција да ги конкретирате вашите соништа со обврска да ги постигнете целите што ги сакате со рационалност и здравиот разум,it,Резултатите сигурно ќе пристигнат и ќе бидат очекуваните,it,Ако наместо тоа, требаше да се родат сомнеж,it,неизвесности или што било друго не брка лесни химери,it,Бидете одговорни за вашата иднина,it,Потоа го додаде началникот на канцеларијата,it. Abbiate l’ambizione di concretizzare i vostri sogni impegnandovi per raggiungere gli obiettivi che desiderate con razionalità e buon senso. I risultati arriveranno sicuramente e saranno quelli attesi! Se invece dovessero nascere dubbi, incertezze o altro non rincorrete facili chimere, siate responsabili del vostro futuro!".

Ha poi aggiunto il Capo di Stato Maggiore: „Со гордост можеме да го кажеме тоа од,it,години ние се лоцираме кон иднината подготвена да ја одбраниме нашата сакана Италија е,it,Како што е речено за време на неодамнешните прослави за престижниот роденден,it,Воената аеронаутика беше таму,it,Има и ќе има таму,it,со своите мажи и жени на фронтот,it,Подготвени да го направиме нашето небо безбедно,it,Водејќи ја триколорната гордост во сите операции надвор од националните граници “,it,На крајот на церемонијата се случи крштевањето на курсот Урса,it,Во кои учествуваше полковникот,it 100 anni voliamo verso il futuro pronti a difendere la nostra amata Italia e, come detto nel corso delle recenti celebrazioni per il prestigioso compleanno, l’Aeronautica Militare c’è stata, c’è e ci sarà, sempre, con i suoi uomini e le sue donne in prima linea, pronti a rendere sicuri i nostri cieli, portando con fierezza il tricolore in tutte le operazioni fuori dai confini nazionali”.

A conclusione della cerimonia si è svolto il battesimo del Corso Ursa, a cui ha preso parte il Col. Gennaro Di Napoli in qualità di padrino del corso. Tale momento, durante il quale il gagliardetto del corso viene simbolicamente affidato dal padrino al Capo Corso, rappresenta un ideale passaggio di consegne tra vecchie e nuove generazioni della Forza Armata.

Il Corso Ursa, il cui motto è “spes noctis, rector caeli – speranza della notte, guida del cielo”, è composto da 23 ragazze e 13 момчиња, од цела Италија, i quali si aggiungono ai 35 allievi del Corso Sirio (al terzo ed ultimo anno di istruzione) e ai 29 allievi del Corso Taurus (al secondo anno).

Училиштето за воздухопловни сили „ulулио Духет“,it,инаугурирани во Фиренца во,it,Тоа е институција за средно образование од втор степен што ги спроведува курсевите од вторите три години на класични и научни адреси,it,до кој се пристапува за јавен натпревар,it,За секоја година за,it,Хуманистичка и научна обука,it,Обезбеден со план за понуда за обука во придржување кон министерските програми предвидени за последните три години од класичното и научното средно училиште,it,е поддржано од повеќе културни активности,it, отворен во 2006, Тоа е институт за средно образование од втор степен кој ги спроведува курсевите од последните три години на адресите на класичното и научното средно училиште,it,Целта на институтот е да поттикне избалансиран раст на студентите од човечка гледна точка,it,физички и карактер, така што тие ги имаат потребните вештини за да станат добри граѓани и да се соочат со предизвиците на утрешниот ден,it,Без оглед на идните животни избори на секој студент,it, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo.

Nell’ambito delle iniziative messe in campo per il Centenario dell’Aeronautica Militare, è in corso fino al 14, come abbiamo raccontato nel numero della scorsa settimana, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, la mostra itinerante “La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 години ", visitabile, gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 10 часот 18.

Quella di Firenze è la seconda tappa di un viaggio attraverso l’Italia, partito in occasione dell’anniversario della costituzione della Forza Armata con l’esposizione presso il Sacrario delle Bandiere all’Altare della Patria a Roma, che ha l’obiettivo di far conoscere l’Aeronautica Militare, la sua storia, il suo impegno a favore della cittadinanza, proiettando il visitatore verso il futuro.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Франко Маријани
Од бројот 429 – Anno X del 10/05/2023

This slideshow requires JavaScript.