ទំព័រ​ដើម »& nbsp​; ប​ណ្ណ​សារ​តាម​ប្រភេទ & nbsp​;»nbsp​; ភាពយន្ត (ទំព័រ 3)

I film in sala da giovedì 17 Gennaio

\ \ \ \ \ \ \

I film in sala da giovedì 17 ខែ​មករា

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. Glass Genere: យ៉ាង​ច្រើន, sci​-Fi ដឹកនាំ​ដោយ: M បាន. Night Shyamalan Cast: Bruce Willis, Anya Taylor-Joy, លោក James McAvoy, Sarah Paulson, សាំយូអែល​ឆ្វេង. Jackson បាន, Spencer Treat Clark, Luke Kirby, Adam David Thompson Ritroviamo la guardia giurata David Dunn all’inseguimento dell’identità sovrumana di […]

I film in sala da giovedì 10 Gennaio

\ \ \ \ \ \ \ \

I film in sala da giovedì 10 ខែ​មករា

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. City of Lies – L’ora della verità Genere: យ៉ាង​ច្រើន, Thriller, ទិសដៅ: Brad Furman Cast: Johnny Depp វា, ព្រៃ​ឈើ Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie, Neil Brown Jr., Louis Herthum, Shea Whigham, Xander Berkeley Russell Poole è un ex-detective che […]

I film in sala da giovedì 3 Gennaio

\ \ \ \ \ \ \ \ \

I film in sala da giovedì 3 ខែ​មករា

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. Aquaman Genere: សកម្មភាព, ការ​ផ្សង​ព្រេង, Fantasy Regia: James Wan Cast: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren Un’avventura nel mondo sommerso dei sette mari. Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, viene a […]

VIDEO – Presentazione a Firenze del film “Moschettieri del Re” con il regista Veronesi e il cast

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

VIDEO – Presentazione a Firenze del film “Moschettieri del Re” con il regista Veronesi e il cast

Presentato a Firenze, al cinema “Fiamma” dal regista Giovanni Veronesi, assieme a Sergio Rubini e Valerio Mastrandrea il film “Moschettieri del Re” Sono Moschettieri “particolari”, quelli raccontati, o meglio immaginati, dal regista toscano, pieni di acciacchi, malinconici, interpretati da Sergio Rubini, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Pierfrancesco Favino; con loro anche Margherita Buy che interpreta […]

I film in sala da giovedì 20 Dicembre

\ \ \ \ \ \ \ \ \

I film in sala da giovedì 20 ខែ​ធ្នូ

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. Il ritorno di Mary Poppins Genere: Musical, អស្ចារ្យ regia: Rob Marshall Cast: Emily Blunt, លោក Colin Firth, Meryl Streep, Ben Whishaw, លោក Dick លោក Van Dyke, Emily Mortimer, Lin-Manuel Miranda, Angela Lansbury, Julie Walters, Christian Dixon In una Londra post-depressione, ritroviamo Jane […]

Natale con i cartoni animati della Walt Disney

\ \ \ \ \ \ \ \

Natale con i cartoni animati della Walt Disney

Si chiama Buon compleanno al topo più famoso dei cartoons, ed è dedicata ai novant’anni di Topolino: è la rassegna di film d’animazione del cinema La Compagnia di Firenze, che si terrà dal 27 ខែ​ធ្នូ​ដល់ 6 ខែ​មករា. Dai film storici anni ’40: “Fantasia”, “I tre caballeros” និង “Topolino e il fagiolo magico”, ឡើង​ទៅ […]

I film nelle sale da giovedì 13 Dicembre

\ \ \ \ \ \ \

I film nelle sale da giovedì 13 ខែ​ធ្នូ

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. Macchine mortali Genere: សកម្មភាព, ប្រឌិត​វិទ្យា​សា​ស្រ្ត, អស្ចារ្យ regia: Christian Rivers Cast: Robert Sheehan, ត្បាញ​លោក Hugo, Stephen Lang, Frankie Adams, Hera Hilmar, Joel Tobeck, Colin Salmon, Patrick Malahide, Leila George Centinaia di anni dopo che la nostra civiltà […]

I film in sala da giovedì 6 Dicembre

\ \ \ \ \ \ \ \ \

I film in sala da giovedì 6 ខែ​ធ្នូ

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. Il castello di vetro Genere: រឿង​ដឹកនាំ​ដោយ: Dennis Daniel Vetton Cast: Brie Larson, ណា​អូ​មី Watts, សា​រ៉ា Snook, Woody Harrelson, Max Greenfield, Iain Armitage, Ella Anderson, Shree Crooks, Charlie Shotwell Una giovane donna di successo è cresciuta accudita da […]

I film nelle sale da giovedì 29 Novembre

\ \ \ \ \ \ \ \

I film nelle sale da giovedì 29 ខែ​វិច្ឆិកា

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. Bohemian Rhapsody Genere: តន្ត្រី, Biografico Regia: លោក Bryan ដេញ​តារាចម្រៀង: Joseph Mazzello, លោក Rami Malek, Aidan Gillen, Lucy Boynton, Mike Myers, លោក Tom Hollande, Ben Hardy, Gwilym Lee, Bryan Singer Un racconto realistico ed elettrizzante dagli anni precedenti fino […]

Leonardo Pieraccioni alla conferenza stampa fiorentina del suo ultimo film “Se son rose”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Leonardo Pieraccioni alla conferenza stampa fiorentina del suo ultimo film “Se son rose”

Prodotta da Levante per Medusa Film la tredicesima opera da regista di Leonardo Pieraccioni racconta le disavventure di Leonardo Giustini, giornalista 50enne che si occupa di tecnologia e innovazione per il web, e che si ritrova a doversi confrontare con il passato per colpa della figlia, interpretata da Mariasole Pollio, che a sua insaputa manda […]