Prevenzione dentale, a ottobre visite gratuite

poltrona dentista (2)L’octubre és el mes de la prevenció dental,it,Es preveuen visites gratuïtes,it,Reiterar la importància de la prevenció,it,Tumor bucal,it,que avui encara avui és un gran assassí i tercera causa de mort a la nostra població,it,És un objectiu sensible de la campanya de prevenció dental,it,De fet, les recents investigacions realitzades per la universitat italiana demostren,it,en una mostra de 30 mil italians,it,que està en marxa un empitjorament de les condicions de salut de la cavitat oral i dels hàbits en relació amb la prevenció,it,Per tant, els italians es van dirigir a dentistes només per les urgències en el període covid,it,"Una de les paraules clau és la prevenció realment - diu Alexander Peirano,it: sono previste visite gratuite, per ribadire l’importanza della prevenzione. Il tumore della bocca, che ancora oggi un big killer e terza causa di morte nella nostra popolazione, è un obiettivo sensibile della campagna di prevenzione odontoiatrica.

Infatti recenti ricerche condotte da università italiane dimostrano, su un campione di 30mila italiani, che è in atto un peggioramento delle condizioni di salute del cavo orale e delle abitudini in materia di prevenzione. Gli italiani dunque si sono rivolti ai dentisti solo per le urgenze nel periodo Covid.

“Una delle parole chiave è proprio prevenzione – dice Alexander Peirano, President de la Comissió Dental d’Albo de l’Ordre de Mèdici de Florència: hem de “llegir” el futur de la nostra salut, però també del sistema de salut nacional,it,Especifico que la prevenció no vol dir "fer -ho tu mateix", sinó que significa seguir les indicacions científiques de professionals,it,Hem de conscienciar el públic de la necessitat de prevenir,it,Per evitar problemes,it,I això també serveix per reduir els costos de mantenir la salut,it,intervenir abans sempre és intel·ligent ",it,La salut bucodental és un aspecte prioritari,it,"També és des d'un punt de vista social - afegeix Peirano - tenir una boca en ordre significa mantenir bones relacions socials amb altres persones,it: preciso che prevenzione non significa ‘fai da te’ ma vuol dire seguire le indicazioni scientifiche dei professionisti. Dobbiamo sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esigenza di fare prevenzione, per evitare problematiche. E questo serve anche per ridurre i costi del mantenimento della propria salute: intervenire prima è sempre intelligente”.

La salute orale è un aspetto prioritario: “Lo è anche da un punto di vista sociale – aggiunge Peirano – avere una bocca in ordine significa poter tenere buoni rapporti sociali con le altre persone, però també poder mastegar i digerir millor,it,En els darrers dos anys hi ha hagut una polarització cap a Covid,it,El sistema sanitari mostra cicatrius des d’aquest punt de vista ",it,Hi ha dues bandes de la població sobre les quals cal prestar una atenció màxima,it,“D’una banda - explica Peirano - els joves,it,de l’altra la gent gran,it,Els joves han de controlar -se,it,Perquè és possible arribar a una bona salut bucodental només si ho impedeixes immediatament,it,Per tant, hàbit d’higiene bucal i control de la càries,it,En aquest darrer punt, podeu intervenir, però ho heu de fer tan aviat com sigui possible,it,De cara al futur,it,Si el problema no es resol,it,La dent s’ha de desviar i també es pot trencar,it,I aleshores cal verificar que no hi hagi males oclusions,it. Negli ultimi due anni c’è stata una polarizzazione verso il Covid, il sistema sanitario mostra le cicatrici da questo punto di vista”.

Sono due le fasce di popolazione su cui si deve porre massima attenzione: “Da un lato – spiega Peirano – i giovani, dall’altro gli anziani. I giovani devono controllarsi, perché è possibile raggiungere una buona salute orale solo se si fa subito prevenzione. Quindi abitudine all’igiene orale e controllo delle carie. Su quest’ultimo punto si può intervenire ma bisogna farlo il prima possibile: andando avanti, se il problema non viene risolto, il dente va devitalizzato e si può anche rompere. E poi è necessario verificare che non ci siano mal occlusioni, que les dents estiguin ben posicionades,it,Pel que fa a la gent gran, cal prestar una atenció especial als transportistes de pròtesi mòbil,it,a grans fumadors i bevedors grans ",it. Per quanto riguarda gli anziani si deve fare particolare attenzione ai portatori di protesi mobile, ai grandi fumatori e ai grandi bevitori”.

Matt Lattanzi
Pel nombre 358 – Anno VIII del 13/10/2021