హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» amministrazione

Case per ferie e turismo sociale: opportunità di recupero e di sviluppo nel nuovo scenario dell’accoglienza

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Case per ferie e turismo sociale: opportunità di recupero e di sviluppo nel nuovo scenario dell’accoglienza

Il CITS-Centro Italiano Turismo Sociale con il Comitato Toscana, జన్మించారు 2018, ha presentato la sua attività di supporto ai responsabili delle case per ferie e delle strutture religiose della Toscana per migliorare e valorizzare l’offerta di una vacanza più consapevole, contemplativa e meditativa alla scoperta di itinerari, స్థలాలు, territori e identità territoriali della Toscana. […]

Pedonalizzata Piazza del Carmine

\ \ \ \ \ \ \

పాదచారుల పియాజ్జా డెల్ ఎరుపు రంగు గల

కాలినడక లెక్కించడానికి ఒక కొత్త చదరపు ఓల్ట్రార్నో లో జన్మించిన, పియాజ్జా డెల్ ఎరుపు రంగు గల. సందర్భంగా, గత వారాంతంలో ప్రాంతంలో, finora utilizzata come parcheggio, ha ospitato numerosi eventi organizzati dall’Amministrazione comunale per festeggiare la novità e farla conoscere ai cittadini. La pedonalizzazione della piazza rappresenta il primo tassello del complessivo piano che riguarda l’intero quartiere dell’Oltrarno, un […]