హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» andrea vannucci (పేజీ 8)

A Santa Maria Novella ancora visibili le Storie della Genesi di Paolo Uccello

\ \ \ \ \ \ \ \ \

A Santa Maria Novella ancora visibili le Storie della Genesi di Paolo Uccello

All’indomani del delicato intervento di restauro condotto dall’Opificio delle Pietre Dure sui primi otto affreschi staccati delle Storie della Genesi, appartenenti al lato est del Chiostro Verde, le celeberrime opere di Paolo Uccello e dei suoi collaboratori tornano visibili al pubblico grazie all’esposizione temporanea allestita nel Refettorio del Museo di Santa Maria Novella. L’iniziativa espositiva […]

Calcio Storico: aggredito il nostro Direttore

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Calcio Storico: aggredito il nostro Direttore

Il nostro Direttore Franco Mariani sabato 11 జూన్, al termine della partita di Calcio Storico Fiorentino, dove partecipava come giornalista accreditato per la nostra testata, è stato aggredito e picchiato da due giovani. Il referto medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, dove è stato trattenuto per quasi 7 గంటల, riporta una prognosi […]

Al via in Piazza Santa Croce l’edizione 2016 del Calcio Storico Fiorentino

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Al via in Piazza Santa Croce l’edizione 2016 del Calcio Storico Fiorentino

E’ tutto pronto – pioggia permettendo – per il calcio d’inizio del torneo 2016 del Calcio Storico in costume, di cui sono quasi completamente esauriti i biglietti delle due semifinali, in programma sabato e domenica prossimi. La manifestazione è stata presentata dall’assessore allo sport e tradizioni popolari Andrea Vannucci e dal presidente del Calcio Storico Michele […]

Presentata la 21ma edizione delle Piaggelliadi

\ \ \ \ \ \ \

Presentata la 21ma edizione delle Piaggelliadi

Torna l’appuntamento con le Piaggeliadi, la manifestazione sportiva riservata a bambine e bambini dai 6 కు 12 anni promossa dal Comune di Firenze in collaborazione con la Polisportiva Firenze Ovest. La mini-olimpiade, giunta alla 21esima edizione, con oltre 14mila iscritti, è stata presentata alla presenza, ఇతరులలో, dell’Assessore allo Sport Andrea Vannucci, di quello […]

Corteo degli Auguri Natalizi della città di Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Corteo degli Auguri Natalizi della città di Firenze

సాంప్రదాయక పెరేడ్, క్రిస్మస్ సందర్భంగా, సిటీ సెంటర్ ప్రధాన వీధుల్లో, క్రిస్మస్ బహుమతులు అధికారులు సిటీస్ ఫ్లోరెంటైన్ రిపబ్లిక్ హిస్టారికల్ పరేడ్ – ఆర్చ్ బిషప్, ముఖ్య పరిపాలనాధికారి, అధ్యక్షుడు ప్రావిన్స్ – da parte dell’Amministrazione Comunale qui rappresentata dall’Assessore allo Sport Andrea Vannucci che ha la delega alle Tradizioni Popolari Fiorentine. రికవరీల ఫ్రాంకో మరియని. […]

పేజీ 8 యొక్క 8« మొదటి‹ మునుపటి678