الصفحة الرئيسية »وظيفة معلم مع» associazioni

Emergenza Covid e terzo settore: indagine Cesvot a Firenze 7 enti su 10 hanno ridotto o sospeso l’attività, il 13% ha chiuso

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Emergenza Covid e terzo settore: indagine Cesvot a Firenze 7 enti su 10 hanno ridotto o sospeso l’attività, أن 13% ha chiuso

Il terzo settore fiorentino fa i conti con la pandemia Covid-19: sette enti su 10 hanno ridotto, annullato o sospeso l’attività, في حين أن 13% ha chiuso; questo è il triste quadro che emerge dall’indagine condotta da Sociometrica per conto di Cesvot, dedicata a valutare l’impatto dell’epidemia sugli enti del terzo settore in Toscana. Le uniche associazioni […]

Consegnati i Fiorini d’Oro di Firenze per la festa del Patrono San Giovanni Battista

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Consegnati i Fiorini d’Oro di Firenze per la festa del Patrono San Giovanni Battista

Grande festa il 24 حزيران/يونيه, per il Santo Patrono di Firenze, San Giovanni Battista in piazza Santa Croce con i rappresentanti delle squadre del Calcio storico e il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, che hanno reso omaggio a medici, infermieri, operatori sanitari, personale del servizio sanitario regionale e ai tanti volontari della Protezione civile del Comune di […]

Calcio Storico Fiorentino 2020: Quadri per un San Giovanni solidale

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

كالتشيو فيورنتينو Storico 2020: Quadri per un San Giovanni solidale

أن 24 حزيران/يونيه, festa del Patrono della città, il Calcio Storico e il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina renderanno omaggio ai mondi della sanità e del volontariato con il ‘San Giovanni solidale’. L'evento, organizzato dall’Assessorato alle Tradizioni popolari guidato da Andrea Vannucci, sarà l’occasione per la città per esprimere la propria gratitudine e il proprio […]

AGGIORNAMENTO FOTO E VIDEO della Visita Pastorale del Cardinale Betori a varie parrocchie (gennaio-giugno 2020)

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

AGGIORNAMENTO FOTO E VIDEO della Visita Pastorale del Cardinale Betori a varie parrocchie (gennaio-giugno 2020)

CARDINALE GIUSEPPE BETORI SOSPENDE VISITA PASTORALE A CAUSA CORONAVIRUS L’Arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori annuncia che ha deciso di interrompere la visita pastorale nelle parrocchie del Vicariato di Antella-Ripoli-Impruneta, secondo il calendario che la prevedeva da qui a metà giugno, ed auspica di poterla riprendere, se non prima, a settembre.​ Ultima celebrazione domenica 8 […]

La Solenne Processione notturna del Corpus Domini 2019 per le vie del centro storico

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La Solenne Processione notturna del Corpus Domini 2019 per le vie del centro storico

الخميس 20 حزيران/يونيه, prima la celebrazione in cattedrale alle ore 20,30 del Solenne Pontificale con la Santa Messa del Corpus Domini, presieduta dal Cardinale Giuseppe Betori, ثم, الصفحة اليسرى جنيه 22, la solenne processione eucaristica dal portone centrale del Duomo per percorrere piazza del Duomo, girandovi attorno lato Misericordia, per poi entrare in via Cavour […]

Pranzo di Natale 2018: il Cardinale Betori con i più bisognosi grazie alla Comunità di Sant’Egidio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Pranzo di Natale 2018: il Cardinale Betori con i più bisognosi grazie alla Comunità di Sant’Egidio

Per il Natale 2018, al motto, insieme per accogliersi, quest’anno a Firenze i Pranzi di Natale organizzati dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con l’Arcidiocesi, sono stati due: nella Basilica di San Lorenzo con il cardinale Giuseppe Betori, e a Spazio Reale con invitati della zona di Brozzi e Le Piagge. و “mensa” allargata alle […]

La Solenne Processione notturna del Corpus Domini 2018 per le vie del centro storico

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La Solenne Processione notturna del Corpus Domini 2018 per le vie del centro storico

Prima la celebrazione in cattedrale alle 20,30 del Solenne Pontificale con la Santa Messa del Corpus Domini, presieduta dal Cardinale Giusepep Betori, e poi la solenne processione eucaristica dal portone centrale del Duomo per percorrere piazza San Giovanni, عبر روما, via Tosinghi, via del Campidoglio, via dei Vecchietti, عبر ستروزي, via Tornabuoni fino alla Basilica […]

Volontariato: a Firenze cresce il numero delle associazioni aderenti al Cesvot

\ \ \ \ \

متطوع: فلورنسا عدد متزايد من الجمعيات الأعضاء على Cesvot

تواصل زيادة عدد الجمعيات التطوعية في منطقة فلورنسا. إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 هي في الواقع التمسك Cesvot, مركز الخدمة التطوعية توسكانا, 658 جمعيات, من 632 من 2013. ذلك هو حقيقة أن يخرج من ميزانية مركز الخدمة التي استثمرت في العام الماضي على تدريب المتطوعين في جميع أنحاء فلورنسا 45 […]

Contributi culturali: Sindaco annuncia “dal prossimo anno nuove regole”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

المساهمات الثقافية: تعلن بلدية "القواعد الجديدة اعتبارا من العام المقبل"

قواعد جديدة في تقديم المنح لمشغلي الثقافية: تقرر خلال المجلس ولكن سيتم توفيرها من خلال إشعار الجمهور. هذا ما يوفر القرار يحتوي على عناوين لتقديم المساعدة المالية لمشغلي الثقافية لسنوات 2014, 2015, 2016 و 2017 وافقت في الأيام الأخيرة من قبل السلطة التنفيذية. La delibera contiene anche altre […]