ទំព័រ​ដើម »& nbsp​; ប្រកាស​ដាក់​ស្លាក​ជាមួយ​នឹង & nbsp​;» Cristian De sica

“The Best” al Casino di Sanremo con l’attore toscano Gianluca Magni

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“The Best” al Casino di Sanremo con l’attore toscano Gianluca Magni

ថ្ងៃ​សៅរ៍ 8 ខែ​កុម្ភៈ, presso il Casino Municipale di Sanremo, si svolgerà il talent “The Best”, ideato da Andrea Magini e Antonella Grassini e condotto da Andrea Magini. Il talent “The Best” giunge quest’anno alla quarta edizione, ed è il quarto talent televisivo d’Italia, in onda sull’emittente nazionale Canale Italia Cantando Ballando ogni martedì alle ore […]