ទំព័រ​ដើម »& nbsp​; ប្រកាស​ដាក់​ស្លាក​ជាមួយ​នឹង & nbsp​;» giorgio spini

Inaugurato sul fiume Mugnone il ponte dedicato al Prof. Giorgio Spini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Inaugurato sul fiume Mugnone il ponte dedicato al Prof. Giorgio Spini

ថ្ងៃ​សៅរ៍ 22 settembre il ponte sul Mugnone, all’interno del Quartiere 5, è stato intitolato, durante una breve ma sentita cerimonia presieduta dall’Assessore alla Toponomastica Andrea Vannucci, con la presente del Presidente del Quartiere, Cristiano Balli, al Prof. Giorgio Spini, illustre storico e accademico fiorentino. Al Prof. Giorgio Spini è stato intitolato il ponte che inizia […]