ទំព័រ​ដើម »& nbsp​; ប្រកាស​ដាក់​ស្លាក​ជាមួយ​នឹង & nbsp​;» La Fuga

“La Fuga”, film tutto toscano al cinema Spazio Alfieri

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“La Fuga”, film tutto toscano al cinema Spazio Alfieri

“La Fuga”, opera prima della regista pistoiese Sandra Vannucchi, finalista all’Efa Young Audience Award 2018 e premiato a numerosi festival internazionali, arriva in tour nella sua terra natale, la Toscana, distribuito da Lo Scrittoio. Girato tra Pistoia e Roma, “La Fuga” vede come protagonisti due attori noti al grande pubblico: Donatella Finocchiaro, Premio FICE 2018 e fresca di candidatura ai David […]