خانه »و nbsp؛ پست ها با برچسب گذاری شده و nbsp؛» M.i.t.a.l.

Il Presepe 2019 esposto sul Sagrato del Duomo di Firenze opera dell’artigiano Luigi Mariani

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

گهواره 2019 esposto sul Sagrato del Duomo di Firenze opera dell’artigiano Luigi Mariani

Da domenica 8 دسامبر 2019, sul sagrato del Duomo di Firenze è visibile, per il nono anno consecutivo, il presepe con statue in terracotta a grandezza naturale, pezzi unici realizzati a mano da una fornace dell’Impruneta. Il presepe è stato benedetto dal Cardinale Giuseppe Betori prima della celebrazione della Santa Messa in Duomo per la […]

Omaggio della città di Firenze alla Madonna per la solennità dell’8 dicembre

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Omaggio della città di Firenze alla Madonna per la solennità dell’8 dicembre

Lo scorso 8 دسامبر, Solennità dell’Immacolata Concezione, ایوان سرپوشیده دل Bigallo, فلورانس, در پیازا دل Duomo, کاردینال جوزپه Betori, اسقف اعظم فلورانس, ha presieduto il tradizionale omaggio alla Madonna. Precedentemente il Cardinale aveva inaugurato sul sagrato della cattedrale il presepe opera dello scultore Luigi Mariani, realizzato in cotto dell’Impruneta, e da lui donato […]

Torna il Presepe sul sagrato della Cattedrale di Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Torna il Presepe sul sagrato della Cattedrale di Firenze

Dall’8 dicembre scorso è tornato sul sagrato della Cattedrale di Firenze, per il settimo anno consecutivo, il presepe con statue in terracotta a grandezza naturale, pezzi unici, creati a mano dalla MITAL, fornace di Impruneta. تخت, realizzato dall’Opera di Santa Maria del Fiore, rimarrà sul sagrato del Duomo fino all’Epifania, quando per la Cavalcata […]

Il Presepe sul sagrato del Duomo e la festa dell’Immacolata

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Presepe sul sagrato del Duomo e la festa dell’Immacolata

Sul sagrato della Cattedrale di Firenze è allestito, per il sesto anno consecutivo, un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale, realizzate a mano da una fornace di Impruneta. در این سال, come avviene dal primo anno ad oggi, alle statue raffiguranti la Sacra Famiglia, il bue e l’asino,è stata aggiunta una nuova statua: quella di un angelo. این است […]

Firenze 8 dicembre 2015: Benedizione Presepe e Omaggio Madonna in Piazza Duomo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

فلورانس 8 دسامبر 2015: Benedizione Presepe e Omaggio Madonna in Piazza Duomo

Per tutto il periodo natalizio sul sagrato della Cattedrale di Firenze sarà allestito, به عنوان هر سال, un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale, realizzate a mano da una fornace di Impruneta. Il presepe è stato benedetto l’8 dicembre dal Proposto della Cattedrale, مونس. به Giancarlo Corti, prima della celebrazione della Santa Messa in Duomo […]

Firenze: Presepe in terracotta sul Sagrato del Duomo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

فلورانس: تولد عیسی مسیح در قرمز مایل به قهوهای در گردشگاه در مقابل کلیسای جامع

در طول دوره کریسمس کلیسا از کلیسای جامع فلورانس از 2011, توسط اراده کاردینال اسقف اعظم جوزپه Betori, به عنوان درخت کریسمس که با شدت گرفتن برای سال در کنار کلیسای جامع مخالف, قرار است تا یک صحنه تولد عیسی مسیح با مجسمه قرمز مایل به قهوهای هنری Impruneta, باندازه طبیعی, دست ساز توسط یک هنرمند از Impruneta, لوئیجی ماریانی, […]