ទំព័រ​ដើម »& nbsp​; ប្រកាស​ដាក់​ស្លាក​ជាមួយ​នឹង & nbsp​;» Mons Florentinus

25 ottobre: solenne liturgia presieduta dall’abate primate della confederazione benedettina per San Miniato

\ \ \ \ \ \

25 ខែ​តុលា: solenne liturgia presieduta dall’abate primate della confederazione benedettina per San Miniato

Il viaggio nel Millenario di San Miniato raggiunge questa settimana una tappa importante, la celebrazione solenne del giorno dedicato a San Miniato, protomartire della Chiesa fiorentina, ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 25 ខែ​តុលា. សាន Miniato, “legame di Occidente e Oriente”, come lo descrive il Patriarca di Costantinopoli, secondo la tradizione era un re di origine armena di passaggio a Firenze […]