હોમ »& Nbsp; પોસ્ટ્સ સાથે & nbsp ટૅગ કર્યા;» morti

Messa del Cardinale Betori al cimitero di Firenze per i morti del Coronavirus

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Messa del Cardinale Betori al cimitero di Firenze per i morti del Coronavirus

L’Arcivescovo di Firenze, Cardinale Giuseppe Betori ha presieduto nel pomeriggio di sabato 20 giugno una celebrazione nel Cimitero del Comune di Firenze, a Trespiano, per affidare al Signore tutti i defunti, in particolare le vittime della pandemia del Coronavirus. Alla cerimonia, promossa dal Comune, ha partecipato il Gonfalone del Comune di Firenze listato a lutto […]

53° Alluvione Firenze 1966- Consiglio Comunale per la prima volta commemora vittime

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

53° Alluvione Firenze 1966- Consiglio Comunale per la prima volta commemora vittime

સોમવારે 4 નવેમ્બર 2019, 53° Anniversario dell’Alluvione di Firenze, per la prima volta in assoluto, il Consiglio Comunale di Firenze, ha commemorato le vittime fiorentine, facendo riecheggiare nel Salone dei Duegento di Palazzo Vecchio i loro nomi, letti dal Giornalista Franco Mariani, storico dell’Alluvione e Presidente dell’Associazione Firenze Promuove che da oltre 25 anni organizza […]

53° Alluvione Firenze 1966 – Lancio Corona di Alloro del Comune in Arno in ricordo vittime

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

53° Alluvione Firenze 1966 – Lancio Corona di Alloro del Comune in Arno in ricordo vittime

Cerimonia del lancio della Corona d’Alloro del Comune di Firenze in memoria delle vittime dell’Alluvione di Firenze del 1966 nel 53° Alluvione nell’ambito delle cerimonie annuali ufficiali promosse ed organizzate da 25 anni dall’Associazione Firenze Promuove, e da nove anni assieme alla Presidenza del Consiglio Comunale. Per la seconda volta, ha partecipato il Sindaco di […]

53° Alluvione Firenze 1966 – Santa Messa Oratorio Madonna delle Grazie in memoria delle vittime

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

53° Alluvione Firenze 1966 – Santa Messa Oratorio Madonna delle Grazie in memoria delle vittime

Video della Santa Messa ufficiale per le inermi vittime dell’Alluvione di Firenze del ’66 nel 53° anniversario, organizzata dall’Associazione Firenze Promuove, e dal suo Presidente, Giornalista Franco Mariani, celebrata nell’Oratorio della Madonna delle Grazie sul Lungarno Diaz 6 a Firenze in collaborazione con il Comune di Firenze-Presidenza del Consiglio Comunale. Presiede il sacro rito Mons. […]

53° Alluvione Firenze del 1966 – Cerimonia tomba Carlo Maggiorelli

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

53° Alluvione Firenze del 1966 – Cerimonia tomba Carlo Maggiorelli

ની સવારે 4 નવેમ્બર, come avviene dal 1967, in onore di Carlo Maggiorelli, l’operaio seconda vittima, સમય માટે, dell’Alluvione di Firenze del 1966, è stata deposta, dall’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore al Personale e alla Memoria, એલેસાન્ડ્રો માર્ટીની, assieme alla Presidente del Quartiere 3 Serena Perini, una corona di alloro da parte del […]

Celebrato il 52° Anniversario dell’Alluvione di Firenze del 1966

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Celebrato il 52° Anniversario dell’Alluvione di Firenze del 1966

La città di Firenze, grazie al Comune e all’Associazione Firenze Promuove, ha ricordato domenica 4 નવેમ્બર, a pochi metri da Ponte Vecchio, il 52° anniversario dell’Alluvione del 1966 rendendo omaggio alle inermi vittime e al coraggio dei fiorentini di sapersi riprendere dal quell’immane catastrofe. Quest’anno a presiedere la funzione religiosa, alla presenza del Gonfalone comunale, […]

Firenze ha ricordato i 35 morti dell’Alluvione del 1966

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Firenze ha ricordato i 35 morti dell’Alluvione del 1966

Per decenni sono rimasti seppelliti nel silenzio di un archivio. Vittime che non avevano né un nome né storia, numeri oscillanti e, ઉપર, uccisi due volte: prima per colpa dell’alluvione, poi dell’amnesia generale. Questa mattina Firenze ha invece ricordato l’alluvione del 1966 e il pesante tributo di sangue che, 49 વર્ષ પહેલાં, costò la vita […]

4 novembre: 49° anniversario dell’alluvione del 1966

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

4 નવેમ્બર: 49° anniversario dell’alluvione del 1966

બુધવાર 4 નવેમ્બર, ફ્લોરેન્સ શહેરમાં ફરી એક વખત સવારે પર ત્રાટકી કે પૂર ના દુ: ખદ ઘટના યાદ 4 નવેમ્બર 1966 અને જીવન ખર્ચ જે 17 શહેરમાં અને Florentines 18 પ્રાંતના લોકો, બે નાના બાળકોનો સમાવેશ થાય છે 3 વર્ષના, નાના પૂર પીડિતો, Marina Ripari […]

Firenze ha ricordato l’anniversario dell’Alluvione del ’66

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ફ્લોરેન્સ '66 ના પૂર ની વર્ષગાંઠ યાદ

ફ્લોરેન્સ યાદ 48 સવારે ફ્લોરેન્સ શહેરમાં હિટ કે પૂર વર્ષગાંઠ 4 નવેમ્બર 1966 પરિણમે છે 35 મૃત, 17 નગર 18 provincia માં, બે નાના ભોગ સહિત, નેવી સમારકામ અને લિયોનાર્ડો પાતળા, માત્ર બંને 3 Sesto Fiorentino વર્ષ. આ સમારોહમાં, આ દ્વારા આયોજીત 1996 dall’Associazione […]