హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» rione

Attribuito a Donatello il Crocifisso della Compagnia di Sant’Agostino nel rione di Legnaia

\ \ \ \ \ \

Attribuito a Donatello il Crocifisso della Compagnia di Sant’Agostino nel rione di Legnaia

Le chiese di Firenze continuano a svelare tesori: un accurato restauro ha confermato quanto intuito e approfondito da uno storico dell’arte circa il riconoscimento a Donatello del Crocifisso ligneo processionale individuato nella chiesa di Sant’Angelo a Legnaia. Il Crocifisso, appena ricollocato nella sua sede originaria, l’Oratorio della Compagnia di Sant’Agostino, è stato restituito alla sua […]

Sassaiole e Capirotti, libro e cortometraggio per raccontare il rione di San Frediano prima del Cool

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Sassaiole e Capirotti, libro e cortometraggio per raccontare il rione di San Frediano prima del Cool

Una scena di vita quotidiana in un’osteria di San Frediano negli anni seguenti alla seconda guerra mondiale, tra antichi mestieri, fame e battute tipiche sanfredianine, stanno ottenendo un successo di pubblico che. per ben due serate, a distanza l’una dall’altra, hanno riempito il cinema Stensen di Firenze. Un gruppo di lavoratori alla fine della giornata […]

Il vecchio rione di San Frediano raccontato da Francesca Tofanari e Matteo Poggi

\ \ \ \ \ \

Il vecchio rione di San Frediano raccontato da Francesca Tofanari e Matteo Poggi

“Sassaiole e capirotti. San Frediano prima del cool” di Francesca Tofanari e Matteo Poggi è un libro fatto di racconti di vita vissuta di un anziano sanfredianino doc, che diventano la memoria di un intero quartiere, San Frediano, dalla fine della seconda guerra mondiale fino agli anni ’60 del novecento. Le sassaiole sono quelle che […]

Il Rione di Sant’Antonio bissa e vince la 91 Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Rione di Sant’Antonio bissa e vince la 91 Festa dell’Uva di Impruneta

La 91ma edizione della Festa dell’Uva di Impruneta è stata vinta dal Rione del Sant’Antonio che di conseguenza fa il bis, avendo vinto anche l’edizione precedente, ఆ 2016. Quest’anno al rione vincitore è andata la coppa in terracotta, rigorosamente dell’Impruneta, realizzata dalla Mital e dalle mani esperte di Luigi Mariani. Un’opera inedita che rappresenta […]

Premiati gli eroi di San Salvi del 1966: il Cardinale Bassetti e Aldo Bernardini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Premiati gli eroi di San Salvi del 1966: il Cardinale Bassetti e Aldo Bernardini

Il giovane curato di San Salvi, don Gualtiero, ordinato sacerdote il 29 జూన్ 1966, nominato a settembre di quell’anno, తర్వాత 50 సంవత్సరాల, ఆదివారము 11 డిసెంబర్, ha rimesso piede nella sua prima parrocchia, solo che da allora non solo è diventato Vescovo ma addirittura Cardinale. Stiamo parlando di Mons. Gualtiero Bassetti che non è ritornato a […]

Al via tour di presentazione nelle Biblioteche Comunali di Firenze del libro Mariani-Lattanzi su Alluvione edito da Giunti

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Al via tour di presentazione nelle Biblioteche Comunali di Firenze del libro Mariani-Lattanzi su Alluvione edito da Giunti

Inizia giovedì 6 ottobre dalla Biblioteca Comunale di “Villa Bandini”, in Via Ripoli 118, al Quartiere di Gavinana, uno dei quartieri più duramente colpito dall’Alluvione del 1966, il tour di presentazione del libro Giunti per questo 50° dell’Alluvione “Firenze 1966:L’ALLUVIONE” dei giornalisti Franco Mariani e Mattia Lattanzi, uscito nelle librerie ed edicole lo scorso 20 […]

La grande festa della 90 edizione Festa dell’Uva di Impruneta: tutti i video dei 4 Rioni

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La grande festa della 90 edizione Festa dell’Uva di Impruneta: tutti i video dei 4 Rioni

Davanti a 6mila spettatori domenica scorsa Impruneta ha decretato la schiacciante vittoria – 580 punti contro i 270 del secondo posto – del carro del rione di Sant’Antonio, decretandolo in assoluto il miglior carro della 90ma edizione della Festa dell’Uva. Al secondo posto il rione di Sante Marie, seguito dal rione del Pallò e dal […]

Tutto pronto il 25 settembre per la 90ma Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

అంతా సిద్ధంగా 25 లో Impruneta 90 వ గ్రేప్ ఫెస్టివల్ సెప్టెంబర్

Tutto pronto per il grande evento della 90ma edizione della Festa dell’Uva di Impruneta che si celebrerà domenica 25 settembre a partire dalle ore 14. శనివారం 24 సెప్టెంబర్ మరియు ఆదివారం 25 Settembre Mostra mercato prodotti Enogastronomici presso il Parco della Barazzina.In collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Impruneta. Ore 19,00-23,30 గ్రేప్ ఫెస్టివల్ రిహార్సల్స్ […]

Grande successo del Pallò alla 89ma Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Grande successo del Pallò alla 89ma Festa dell’Uva di Impruneta

Entusiasmante come sempre l’89ma Festa dell’Uva – che quest’anno ha conquistato Sky, il TG1, il TGR e anche l’Expo di Milano – ha visto la vittoria, meritata del rione Pallò con 300 punti, seguito da quello di Sant’Antonio con 210 punti, vincitore dell’edizione 2014, seguito da quello delle Fornaci con 190 e dalle Sante Marie […]

Festa dell’Uva dell’Impruneta 4/5: sfilata rione Fornaci

\ \ \ \ \ \ \ \ \

పార్టీ dell'Uva dell'Impruneta 4/5: కవాతు వార్డ్ ఫర్నేసేస్

Dell'Uva dell'Impruneta విందు 28 సెప్టెంబర్ 2014, దాని థీమ్ "లైఫ్ వంటి ఎంచుకున్నారు ఆ ఊరేగింపు వార్డ్ ఫర్నేసులు, స్క్రూ మరియు సెప్టెంబర్ ". భావోద్వేగం యొక్క థ్రెడ్ ద్వారా అనుసంధానం అనుభవం వసంత మరియు శరదృతువు ఊహ. చిన్న విషయాలు ఆనందం, భాగస్వామ్యం, మాకు వారి సరళమైన సారాన్ని విషయాలు చూడండి చేస్తుంది ఊహ. Carri coloratissimi presentati da una bellissima ragazza […]

పేజీ 1 యొక్క 212