ទំព័រ​ដើម »& nbsp​; ប្រកាស​ដាក់​ស្លាក​ជាមួយ​នឹង & nbsp​;» Rocco Papaleo

La nuova stagione teatrale 2019/2020 del Teatro Puccini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La nuova stagione teatrale 2019/2020 del Teatro Puccini

Presentata la nuova stagione del Teatro Puccini alla presenza di Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Firenze, di Cristina Giani, neoeletta presidente del Teatro Puccini e di Lorenzo Luzzetti, direttore artistico, che ha illustrato nel dettaglio tutti gli spettacoli. Sono intervenuti Barbara Tosti, responsabile arte attività beni culturali e responsabile gestione Patrimonio Artistico della Fondazione […]

VIDEO – Presentazione a Firenze del film “Moschettieri del Re” con il regista Veronesi e il cast

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

VIDEO – Presentazione a Firenze del film “Moschettieri del Re” con il regista Veronesi e il cast

Presentato a Firenze, al cinema “Fiamma” dal regista Giovanni Veronesi, assieme a Sergio Rubini e Valerio Mastrandrea il film “Moschettieri del Re” Sono Moschettieri “particolari”, quelli raccontati, o meglio immaginati, dal regista toscano, pieni di acciacchi, malinconici, interpretati da Sergio Rubini, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Pierfrancesco Favino; con loro anche Margherita Buy che interpreta […]