خانه »و nbsp؛ پست ها با برچسب گذاری شده و nbsp؛» Sante Marie

Impruneta, “Repubblica dell’Uva”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Impruneta, “Repubblica dell’Uva”

A sei mesi esatti dall’ultima domenica di settembre, l’Impruneta diventerà, per usare un’espressione cara al compianto Leandro Giani, la “Repubblica dell’Uva”, e infatti venerdì 29 marzo l’Ente Festa dell’Uva ha organizzato la prima presentazione pubblica dei progetti dei quattro rioni. Un evento fortemente voluto dal presidente dell’Ente, Riccardo Lazzerini con un doppio obbiettivo: introdurre i temi scelti […]

Grande successo per la 92 Festa dell’Uva con diretta televisiva

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Grande successo per la 92 Festa dell’Uva con diretta televisiva

Un’Edizione straordinaria a corollario di un mese intenso e pieno di iniziative. Una folla ha gremito domenica scorsa Impruneta per la 92° Festa dell’Uva, con grande soddisfazione degli organizzatori, e dei Rioni, che ancora una volta hanno onorato la festa dell’uva. Per la prima volta la manifestazione è andata in diretta televisiva su Toscana Tv […]

Presentato il programma della 92ma Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Presentato il programma della 92ma Festa dell’Uva di Impruneta

Da quasi un secolo, alle porte del Chianti e ad un passo da Firenze, Impruneta celebra una Festa unica nel suo genere; una tradizione popolare che diventa spettacolo tra mirabolanti scenografie e articolate coreografie partecipate da oltre 1500 مردم, suddivisi nei quattro Rioni del Paese: Pallo’, Sant'Antonio, ماری بهداشت, کوره های ذوب،. L’Ente Festa dell’Uva, با […]

Il Rione di Sant’Antonio bissa e vince la 91 Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Rione di Sant’Antonio bissa e vince la 91 Festa dell’Uva di Impruneta

La 91ma edizione della Festa dell’Uva di Impruneta è stata vinta dal Rione del Sant’Antonio che di conseguenza fa il bis, avendo vinto anche l’edizione precedente, که از 2016. Quest’anno al rione vincitore è andata la coppa in terracotta, rigorosamente dell’Impruneta, realizzata dalla Mital e dalle mani esperte di Luigi Mariani. Un’opera inedita che rappresenta […]

La grande festa della 90 edizione Festa dell’Uva di Impruneta: tutti i video dei 4 Rioni

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La grande festa della 90 edizione Festa dell’Uva di Impruneta: tutti i video dei 4 Rioni

Davanti a 6mila spettatori domenica scorsa Impruneta ha decretato la schiacciante vittoria – 580 punti contro i 270 del secondo posto – del carro del rione di Sant’Antonio, decretandolo in assoluto il miglior carro della 90ma edizione della Festa dell’Uva. Al secondo posto il rione di Sante Marie, seguito dal rione del Pallò e dal […]

Tutto pronto il 25 settembre per la 90ma Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

همه چیز آماده 25 سپتامبر برای جشنواره انگور 90 در Impruneta

آماده شدن برای این رویداد بزرگ از نسخه 90 از جشنواره انگور در Impruneta که به جشن خواهد یکشنبه 25 سپتامبر شروع در 14. شنبه 24 سپتامبر و یکشنبه 25 Settembre Mostra mercato prodotti Enogastronomici presso il Parco della Barazzina.In collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Impruneta. Ore 19,00-23,30 تمرینات از جشنواره انگور […]

Grande successo del Pallò alla 89ma Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Grande successo del Pallò alla 89ma Festa dell’Uva di Impruneta

Entusiasmante come sempre l’89ma Festa dell’Uva – che quest’anno ha conquistato Sky, il TG1, il TGR e anche l’Expo di Milano – ha visto la vittoria, meritata del rione Pallò con 300 punti, seguito da quello di Sant’Antonio con 210 punti, vincitore dell’edizione 2014, seguito da quello delle Fornaci con 190 e dalle Sante Marie […]

Tutto pronto, botti compresi, per l’89 Festa dell’Uva dell’Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Tutto pronto, botti compresi, per l’89 Festa dell’Uva dell’Impruneta

Si appresta a celebrare i 90 anni la Festa dell’Uva dell’Impruneta, e in attesa dell’edizione clou, che cadrà nel 2016, i botti sono già iniziati; peccato che però siano indirizzati, ingiustamente verso il Sindaco Alessio Calamandrei, alla sua seconda festa da quando è primo cittadino di questo ridente paese sulle colline di Firenze. Una edizione, […]

La “spumeggiante” Festa dell’Uva dell’Impruneta

\ \ \ \ \ \ \

La “شامپانی” حزب dell'Uva dell'Impruneta

یکشنبه 28 سپتامبر, ساعت 14, در زیر آفتاب سوزان, میدان Buondelmonte all'Impruneta (فی) si è tenuta l’88esima Festa dell’Uva. خروش شروع با یک کنسرت توسط گل سرسبد نیروهای مسلح گروه US ناتو. ناپل, شما بچه ها واقعا بسیار خوب است که آنها بازی کرد و خواند برخی از ترانه های پاپ / راک و لحظه ای. Dopo tre quarti d’ora […]