హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» segretario di stato vaticano

Millenario Basilica San Miniato: 30mila presenze ma ora diventi Patrimonio Mondiale dell’UNESCO

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Millenario Basilica San Miniato: 30mila presenze ma ora diventi Patrimonio Mondiale dell’UNESCO

ఓవర్ 30 mila partecipanti hanno festeggiato nel corso di 12 mesi il Millenario dell’abbazia di San Miniato al Monte che si è inaugurato il 27 నాలుగో నెల 2018 e che è stato celebrato con oltre 50 eventi tra performance artistiche, concerti, installazioni, convegni e presentazioni di libri che hanno coinvolto tutta la città. Resteranno nella memoria […]

Il Cardinale Elia Dalla Costa presto Venerabile

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Cardinale Elia Dalla Costa presto Venerabile

ఫ్లోరెన్స్ కార్డినల్ ఆర్చిబిషప్, ఉబుకు. గియుసేప్ Betori, alla presenza del Cardinale Segretario di Stato Vaticano Parolin, ది 2 మార్చి, al clero e ai giornalisti presenti in Seminario ha annunciato che a fine mese la plenaria dei Vescovi e Cardinali della Congregazione Vaticana per le Cause dei Santi si pronuncierà sulle Virtù Eroiche del Cardinale Elia Dalla Costam rimettendo il giudizio […]

Conferenza Stampa a tutto tondo del Cardinale Parolin Segretario di Stato Vaticano

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Conferenza Stampa a tutto tondo del Cardinale Parolin Segretario di Stato Vaticano

Visita fiorentina, గత 2 మార్చి, del Cardinale Segretario di Stato Vaticano, ఉబుకు. పియట్రో పారోలిన్, ఆధ్యాత్మికత సమావేశం నిర్వహించాలని (సమగ్ర చర్యతో మా ఇతర వీడియోలు చూడండి) ఫ్లోరెంటైన్ మతాధికారులకు, in seminario, aperto anche a suore e laici, మరియు అనేక పాత్రికేయులు భాగస్వామ్యంతో. ముగింపులో, మరియు పూర్తీ ముందు […]

Il Cardinale Segretario di Stato Vaticano parla al clero fiorentino

\ \ \ \ \ \ \

Il Cardinale Segretario di Stato Vaticano parla al clero fiorentino

Lo scorso 2 marzo il Cardinale Segretario di Stato Vaticano, ఉబుకు. పియట్రో పారోలిన్, ha parlato in Seminario a Firenze al clero fiorentino in occasione di uno degli incontri spirituali organizzati dall’Arcidiocesi sulla “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco. All’incontro, aperto anche a suore e laici, ha preso parte anche il Cardinale Arcivescovo di Firenze, ఉబుకు. గియుసేప్ […]