ទំព័រ​ដើម »& nbsp​; ប្រកាស​ដាក់​ស្លាក​ជាមួយ​នឹង & nbsp​;» studiosi

Celebrato il terzo centenario della scomparsa di don Giovanni Maria Casi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Celebrato il terzo centenario della scomparsa di don Giovanni Maria Casi

កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ 25 ខែ​កុម្ភៈ 2019, la città di Firenze ha celebrato il terzo centenario dalla scomparsa di don Giovanni Maria Casini (1652-1719), តន្ត្រីករ, compositore, letterato e religioso attivo nella Firenze di Cosimo III. La giornata, organizzata dall’Università degli Studi di Firenze, ha coinvolto importanti istituzioni quali l’Opera Medicea Laurenziana, l’Opera di Santa Maria del Fiore e […]

Immigrazione e diritti: convegno a Palazzo Vecchio e Badia Fiesolana

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Immigrazione e diritti: convegno a Palazzo Vecchio e Badia Fiesolana

Due giorni di incontri tra Firenze e Fiesole per parlare di immigrazione dal punto di vista delle seconde generazioni, dei loro diritti e del diritto di cittadinanza, grazie alla Fondazione Balducci. នេះ 21 និង 22 maggio rifleffione a cura di esperti, សិក្សា, rappresentanti delle comunità straniere in Italia, istituzionali e religiosi. នេះ 20 maggio dalle ore […]