ಮುಖಪುಟ » 2023 » ಮಾರ್ಚ್ » 22

Meditazione del Vescovo Mario Meini sulla Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Meditazione del Vescovo Mario Meini sulla Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II

ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ,it,ಜುಬಿಲಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿ,it,ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆರ್ಚ್ಡಯಸೀಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳ ಹೊಸ ಚಕ್ರವಾಗಿದೆ,it,ಫಿಸೋಲ್ನ ಎಮೆರಿಟಸ್ ಬಿಷಪ್,it,ಮಧ್ಯ ಇಟಲಿಯ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ,it,ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿನಾರ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೌಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸ್‌ನ ಸಾಮಯಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು,it, come cammino di preparazione al Giubileo del 2025, è il nuovo ciclo di incontri di spiritualità organizzati dall’Arcidiocesi di Firenze per l’Anno Pastorale 2022/23. Il Vescovo Emerito di Fiesole, ಮಾನ್ಸ್. Mario Meini, già docente della Facoltà Teologica per l’Italia Centrale, ha parlato della attualità della Gaudium et […]

Regalami un bacio…

\ \ \ \ \ \ \ \

Regalami un bacio…

Sapevate che i messaggini, le frasi, le varie “frasette” stampate sui bigliettini dei baci Perugina… hanno un nome ben preciso? Cartigli. C’è chi li colleziona: esiste un sito di scambi di cartigli, mentre su eBay si possono acquistare intere collezioni… E pensare a quanti baci ho mangiato… ma non ho mai pensato di conservare i […]