హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» tasse

Le tasse Imu e Ici illustrate dal Cardinale Giuseppe Betori assieme all’8×1000

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Le tasse Imu e Ici illustrate dal Cardinale Giuseppe Betori assieme all’8×1000

కార్డినల్ గియుసేప్ Betori, ఫ్లోరెన్స్ యొక్క ఆర్చ్ బిషప్, spiega ai fedeli di piccola parrocchia delle colline fiorentine, in occasione della visita pastorale iniziata nel 2014 e che si concluderà nel 2021, cosa sono le tasse Imu e Ici, e l’8×1000, e che ricadute hanno per la Chiesa Italiana e le singole parrocchie. Un video interessante per […]

Attenzione ad Equitalia: che fu, che è, che sarà dal 1 luglio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Attenzione ad Equitalia: che fu, che è, che sarà dal 1 జూలై

నుండి 1 luglio Equitalia non sarà più operativa, sostituita da un’apposita sezione dell’Agenzia delle Entrate (“Agenzia delle entrate-riscossione”) che subentra in tutto e per tutto nelle sue funzioni, utilizzando gli stessi strumenti e normative e con alcuni poteri potenziati. Alcuni Comuni hanno già provveduto a farsi delle “piccole Equitalia”, ma tanti altri continueranno ad usufruire […]