హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» vice sindaco

Il Comune di Firenze intitola 4 aree cani a 4 cani famosi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Comune di Firenze intitola 4 aree cani a 4 cani famosi

Un’area di 1500 metri quadrati a disposizione degli amici a quattro zampe nel giardino di piazza D’Azeglio. Lo spazio, ricavato e attrezzato nell’aiuola centrale, è stato inaugurato il 7 novembre dalla vicesindaca e assessora alla Toponomastica Cristina Giachi e dall’assessore all’ambiente Cecilia Del Re. L’area cani è stata intitolata a Rin Tin Tin, il celebre […]

\ \ \ \ \ \ \ \

Esercitazione Protezione Civile – Prove paratie in gomma anti Alluvione

Tutto come se fosse: come se l’Arno fosse straripato e se ci fossero le opere d’arte dei musei da salvare. Una simulazione di alluvione con gli uomini della protezione civile del Comune e della città metropolitana insieme ai volontari delle associazioni impegnati in un piano-test: per capire come saprebbe reagire Firenze di fronte a un […]

Le Chiavi della Città di Firenze al regista USA Michael Bay per il film Six Underground

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Le Chiavi della Città di Firenze al regista USA Michael Bay per il film Six Underground

Consegnate lunedì 10 సెప్టెంబర్ 2018 in Palazzo Vecchio a Firenze, le Chiavi della Città a Michael Bay. Il riconoscimento al «regista e produttore cinematografico di fama internazionale» è stato deciso per aver «scelto come set del film “Six Underground” Firenze e per aver mostrato la culla del Rinascimento a una velocità mai vista!». Dopo aver […]

Sorteggio partite del torneo del Calcio Storico di Firenze edizione Giugno 2017

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Sorteggio partite del torneo del Calcio Storico di Firenze edizione Giugno 2017

Anche quest’anno, prima dello Scoppio del Carro, il giorno di Pasqua si è svolto il sorteggio dell’edizione 2017 ఫుట్బాల్ హిస్టరీ, la cui finale si giocherà il 24 జూన్, festa di San Giovanni. La prima partita in programma sabato 10 giugno vedrà opposti i Verdi di San Giovanni contro i Rossi di Santa Maria Novella. Nella seconda […]

A Firenze convegno sull’ex Ministro Lelio Lagorio, una vita per le Istituzioni

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

A Firenze convegno sull’ex Ministro Lelio Lagorio, una vita per le Istituzioni

శనివారం 18 ఫిబ్రవరి, a un mese e 12 giorni dalla scomparsa dell’ex Ministro e Parlamentare Lelio Lagorio, a Palazzo Medici Riccardi, in Provincia, si è tenuto il convegno “Lelio Lagorio, una vita per le istituzioni”, organizzato dall’associazione Italia Spirito Libero. Vice presidente in Provincia, Sindaco di Firenze nel 1965, primo presidente della Regione Toscana nel 1970, మంత్రి […]

Grotte delle Rampe a Piazzale Michelangelo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Grotte delle Rampe a Piazzale Michelangelo

Una mostra temporanea nelle tre grotte delle Rampe, proprio sotto il Piazzale Michelangelo, వరకు 22 luglio ospiterà le opere di un gruppo di artisti e artigiani fiorentini, grazie all’iniziativa realizzata dall’associazione Meriggio fiorentino. Saranno esposte le opere di tre maestri: Talani, Fuad e Pini. “Grazie a questa iniziativa, che rientra nel programma dell’Estate fiorentina […]

Cardinale Betori incontra i politici per Pasqua

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Cardinale Betori incontra i politici per Pasqua

శుక్రవారం 18 marzo nella Cappella di San Salvatore in Arcivescovado, ఎ ఫిరెంజ్, ఫ్లోరెన్స్ యొక్క ఆర్చ్ బిషప్, కార్డినల్ గియుసేప్ Betori, అతను సామాజిక ఆవరణలో చేరి ప్రజలు కోసం ఒక మాస్ వద్ద అధ్యక్షత, politico e nell’amministrazione pubblica, in occasione della Pasqua. Molte le personalità presenti: Il Sottosegretario Gabriele Toccafondi, la Senatrice Rosa Maria Di Giorgi, il Presidente del Consiglio Regionale […]

La Fondazione Franco Zeffireli onlus nel ex tribunale di via San Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \

La Fondazione Franco Zeffireli onlus nel ex tribunale di via San Firenze

La Fondazione Franco Zeffireli onlus avrà in concessione, కోసం 29 సంవత్సరాల, i locali al piano terreno e al primo dell’ex tribunale di piazza San Firenze. Lo ha deciso la giunta di Palazzo Vecchio che nell’ultima seduta ha approvato l’apposita delibera presentata dalla Vice Sindaco Cristina Giachi. In tutto 3600 metri quadrati nei quali sarà ospitata […]

Lezione alle Cascine per 300 alunni per conoscere l’Arno

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

కాసైన్ పాఠం 300 ఆర్నో గురించి తెలుసుకోవడానికి విద్యార్థులు

మూడు వందల పిల్లలు 11 ప్రాథమిక పాఠం తరగతుల వారు తరగతిలో లో కాదు, కానీ కాసైన్ పార్కు నోరు మూల నుండి ఆర్నో గురించి తెలుసుకోవడానికి, అనేక మార్గాలు కనుగొనడంలో, స్పష్టంగా లేదా దాగి, ఇది తో ప్రభావితం చేసింది, మరియు ఇప్పటికీ ప్రభావితం, మా నగరం యొక్క జీవితం, అటువంటి వరదలు గత. Senza dimenticare gli interventi necessari per […]

Al via il 26mo Rock Contest con 600 band

\ \ \ \ \ \ \ \

రాక్ పోటీ తో 26 ప్రారంభించండి 600 బ్యాండ్

రాక్ కాంటెస్ట్ 26 ఎడిషన్ ప్రారంభం, il concorso nazionale di musicisti emergenti che registra un ennesimo record, మీద 600 సమూహాలు పాల్గొనేందుకు నమోదు, ఇటలీ నలుమూలల నుండి. “కూడా పవిత్రులవుతారు మరియు దీనిలో కొత్తదనం పూర్తి ఎడిషన్ నగరం యొక్క ఆత్మ జరుపుకుంటుంది. ప్రత్యక్ష సంగీతానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఒక నగరం”, come ha tenuto a sottolineare il Vice […]

పేజీ 1 యొక్క 212