హోం » 2020 » ఆగష్టు » 01

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 2 settembre

\ \ \ \

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 2 సెప్టెంబర్

ప్రచురణకర్త ప్రకటించింది లా Terrazza డి మిచెలాంగెలో, నేటి సంచికలో నుండి, యధావిధిగా, e come fanno tutti i settimanali, , sospende le proprie pubblicazioni per tutto il mese di agosto. Aggiornamenti video saranno comunque assicurati nel mese di agosto sul nostro canale you tube. ఎడిటర్ అన్ని పాఠకులు హ్యాపీ సెలవులు శుభాకాంక్షలు. […]