घर » 2020 » August

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 2 settembre

\ \ \ \

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 2 सप्टेंबर महिना

प्रकाशक जाहीर की ला Terrazza उच्चार Michelangelo, आजच्या समस्या पासून, नेहमीप्रमाणेच, e come fanno tutti i settimanali, , ऑगस्ट महिन्यात संपूर्ण त्यांच्या प्रकाशने निलंबित. Aggiornamenti video saranno comunque assicurati nel mese di agosto sul nostro canale you tube. संपादक सर्व वाचकांना सुट्टीच्या शुभेच्छा इच्छा. […]