ಮುಖಪುಟ » 2024 » February

Visita a Firenze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Visita a Firenze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯ ವರದಿ,it,ಫೆಬ್ರವರಿ 8,it,ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ,it,ಫೆಬ್ರವರಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದರು,it,ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆರ್ಗಿಯೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ,it,ಪಿಯೆರೋ ಬಾರ್ಗೆಲ್ಲಿನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಿ ಯಿಂದ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ಡ್,it,ಕಾನೂನಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರ್ಕೈವ್,it,ಆಂಟನ್ ಲುಯಿಗಿ ಐಜಿ az ಿ ಡೊನಾಟೊ,it,ಪ್ರೈಮ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ,it,ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೆರ್ಗಿಯೋ ಮ್ಯಾಟರೆಲ್ಲಾ,it,ಈ ಭೇಟಿ ಟೀಟ್ರೊ ಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು,it,ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮ್ಯಾಟರೆಲ್ಲಾ,it, l’8 febbraio 2024, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La visita è iniziata al Teatro del Maggio Musicale per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze. Quindi il Presidente si è spostato al Museo della Specola, che dopo quasi quattr’anni di chiusura per una totale ristrutturazione dell’edificio e del percorso […]

La Fondazione Piero Bargellini tenuta a battesimo dal Presidente della Repubblica Mattarella

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La Fondazione Piero Bargellini tenuta a battesimo dal Presidente della Repubblica Mattarella

La neonata Fondazione Piero Bargellini giovedì 8 febbraio è stata tenuta a battesimo, ಒಂದು ಫೈರೆಂಝ್, dal Presidente della Repubblica Mattarella. La cerimonia ufficiale e solenne si è tenuta nel Cenacolo della Basilica di Santa Croce, con gli interventi di Cristina Acidini, Presidente dell’Opera di Santa Croce, del Sindaco di Firenze Dario Nardella, e della Presidente […]

L’archivio storico dell’Avv. Anton Luigi Aiazzi donato dal figlio alla Fondazione Spadolini

\ \ \ \ \

L’archivio storico dell’Avv. Anton Luigi Aiazzi donato dal figlio alla Fondazione Spadolini

Il fondo storico dell’Avvocato e Consigliere Comunale di Firenze Anton Luigi Aiuazzi , donato dal figlio, Avv. Simone Aiazzi, in occasione del 175° anniversario della proclamazione della Repubblica Romana, è di forte rilevanza per la storia di Roma fra 1848 ಮತ್ತು 1849. Tra i documenti presenti spiccano gli elenchi di feriti e caduti nelle file […]