முகப்பு » 2024 »& Nbsp; பிப்ரவரி

Visita a Firenze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

குடியரசின் ஜனாதிபதியின் புளோரன்ஸ் வருகை செர்ஜியோ மட்டரெல்லா,it,புளோரன்ஸ் உத்தியோகபூர்வ வருகையின் அறிக்கை,it,பிப்ரவரி 8,it,குடியரசின் ஜனாதிபதி,it,குடியரசு செர்ஜியோவின் ஜனாதிபதியின் புளோரன்ஸ் வருகை,it,பியரோ பார்கெல்லினி அறக்கட்டளை ப,it,சட்டத்தின் வரலாற்று காப்பகம்,it,அன்டன் லூய்கி ஐயாஸி டொனாடோ,it,ப்ரிம் அணிவகுப்பு,it,குடியரசின் ஜனாதிபதியின் செர்ஜியோ மட்டரெல்லா,it,டீட்ரோ டெலில் வருகை தொடங்கியது,it

Resoconto della visita ufficiale a Firenze, l’8 febbraio 2024, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La visita è iniziata al Teatro del Maggio Musicale per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze. Quindi il Presidente si è spostato al Museo della Specola, che dopo quasi quattr’anni di chiusura per una totale ristrutturazione dell’edificio e del percorso […]

La Fondazione Piero Bargellini tenuta a battesimo dal Presidente della Repubblica Mattarella

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La Fondazione Piero Bargellini tenuta a battesimo dal Presidente della Repubblica Mattarella

La neonata Fondazione Piero Bargellini giovedì 8 febbraio è stata tenuta a battesimo, ஒரு ஃபிரென்ஸெ, dal Presidente della Repubblica Mattarella. La cerimonia ufficiale e solenne si è tenuta nel Cenacolo della Basilica di Santa Croce, con gli interventi di Cristina Acidini, Presidente dell’Opera di Santa Croce, del Sindaco di Firenze Dario Nardella, e della Presidente […]

L’archivio storico dell’Avv. Anton Luigi Aiazzi donato dal figlio alla Fondazione Spadolini

\ \ \ \ \

L’archivio storico dell’Avv. Anton Luigi Aiazzi donato dal figlio alla Fondazione Spadolini

Il fondo storico dell’Avvocato e Consigliere Comunale di Firenze Anton Luigi Aiuazzi , donato dal figlio, Avv. Simone Aiazzi, in occasione del 175° anniversario della proclamazione della Repubblica Romana, è di forte rilevanza per la storia di Roma fra 1848 மற்றும் 1849. Tra i documenti presenti spiccano gli elenchi di feriti e caduti nelle file […]