Redazione chiusa per ferie, si riapre il 6 सप्टेंबर महिना

chiuso per ferieप्रकाशक जाहीर की ला Terrazza उच्चार Michelangelo, आजच्या समस्या पासून, नेहमीप्रमाणेच, e come fanno tutti i settimanali, , ऑगस्ट महिन्यात संपूर्ण त्यांच्या प्रकाशने निलंबित.

संपादक सर्व वाचकांना सुट्टीच्या शुभेच्छा इच्छा.

Il prossimo numero sarà online dal 6 सप्टेंबर महिना.

अनेक 441 – Anno X del 2/08/2023