హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» patriarca

Millenario Basilica San Miniato: 30mila presenze ma ora diventi Patrimonio Mondiale dell’UNESCO

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Millenario Basilica San Miniato: 30mila presenze ma ora diventi Patrimonio Mondiale dell’UNESCO

ఓవర్ 30 mila partecipanti hanno festeggiato nel corso di 12 mesi il Millenario dell’abbazia di San Miniato al Monte che si è inaugurato il 27 నాలుగో నెల 2018 e che è stato celebrato con oltre 50 eventi tra performance artistiche, concerti, installazioni, convegni e presentazioni di libri che hanno coinvolto tutta la città. Resteranno nella memoria […]

A Firenze il II Festival delle Religioni

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

A Firenze il II Festival delle Religioni

E’ stato il Sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha citato Giorgio La Pira come esempio cui si guarda a partire dalla sua frase “unire le città per unire le nazioni”, ad aprire, in Palazzo Vecchio, il II Festival delle Religioni che si svolge dal 15 కు 17 maggio nel capoluogo toscano, e che oggi […]

Mons. Alberto Gori, Francescano ordinato a Firenze, Patriarca di Gerusalemme dal 1950 al 1970

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ఉబుకు. అల్బెర్టో గోరి, ఫ్లోరెన్స్ లో ఫ్రాన్సిస్కాన్ క్రమంలో, జెరూసలేం యొక్క పాట్రియార్క్ నుండి 1950 కు 1970

పవిత్ర వారం యొక్క అన్ని కర్మలు సమయంలో కన్ను మరియు విశ్వాసకులు మనస్సు కానీ పవిత్ర భూమి అడగవు, ముఖ్యంగా గుడ్ ఫ్రైడే రోజున, నిర్ణయ పాపల్ కు, సమయం ప్రాచీనమైన నుండి యేసు నివసించారు మరియు పని ప్రదేశాలలో మద్దతు సమర్పణలు సేకరించడానికి, అదుపు ఫ్రాన్సిస్కాన్. ఆపై, మేము ఫ్లోరెంటైన్ను, సరిగ్గా ఈస్టర్ వద్ద, […]