Redazione chiusa per ferie, si riapre il 7 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷದ 9 ನೇ ತಿಂಗಳು

ferie 3ಪ್ರಕಾಶಕ ಘೋಷಿಸಿದರು ಲಾ Terrazza ಡಿ ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊ, ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಎಂದಿನಂತೆ, e come fanno tutti i settimanali, , ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಅದರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ತೂಗುಹಾಕಿಕೊಂಡು.

ಸಂಪಾದಕ ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ರಜಾದಿನಗಳು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

Il prossimo numero sarà online dal 7 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷದ 9 ನೇ ತಿಂಗಳು.

ಸಂಖ್ಯೆ 396 – Anno IX del 27/07/2022