હોમ »& Nbsp; પોસ્ટ્સ સાથે & nbsp ટૅગ કર્યા;» ponte

Cartello indica semaforo emergenza che però non c’è su Ponte Vespucci a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Cartello indica semaforo emergenza che però non c’è su Ponte Vespucci a Firenze

આ 13 aprile il Ponte Vespucci è stato riaperto al passaggio pedonale, chiuso, assieme a quello stradale, per restauro e verifica stabilità, dopo quanto avvenuto col crollo a Genova. Come prevedono le attuali regole di sicurezza è stato inserito un cartello che avvisa i pedoni, in caso di pericolo, di non attraversare il ponte…peccato che, […]

Inaugurato sul fiume Mugnone il ponte dedicato al Prof. Giorgio Spini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Inaugurato sul fiume Mugnone il ponte dedicato al Prof. Giorgio Spini

શનિવાર 22 settembre il ponte sul Mugnone, all’interno del Quartiere 5, è stato intitolato, durante una breve ma sentita cerimonia presieduta dall’Assessore alla Toponomastica Andrea Vannucci, con la presente del Presidente del Quartiere, Cristiano Balli, al Prof. Giorgio Spini, illustre storico e accademico fiorentino. Al Prof. Giorgio Spini è stato intitolato il ponte che inizia […]

Installati a Novoli i piloni del ponte della tramvia

\ \ \ \ \

Installati a Novoli i piloni del ponte della tramvia

Posata la prima parte del ponte sui piloni che sorreggeranno il viadotto di San Donato, a Novoli, dove transiterà la tramvia. Sotto transiteranno le auto. I lavori si sono svolti nella notte, sotto gli occhi degli abitanti del quartiere, e alla presenza del Sindaco Dario Nardella. રીકવરી મૌરો Pocci. Mattia Lattanzi સંખ્યા દ્વારા 127 […]

Palazzo Vecchio aperto per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Palazzo Vecchio aperto per i ponti del 25 aprile e del 1 મે

Il museo di Palazzo Vecchio sarà aperto il 25 aprile e il 1 મે. L’orario sarà quello estivo, PM પર પોસ્ટેડ 9 PM પર પોસ્ટેડ 23. Aperti per queste festività saranno anche il Museo Novecento (25 aprile dalle 9 માટે 19; 1 maggio dalle 9 માટે 19); il Museo di Santa Maria Novella (25 એપ્રિલ 9-19; 1 મે 13-17,30), આ […]

La Madonna delle Grazie, “dal Ponte al Lungarno”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ગ્રેસ ઓફ અવર લેડી, "આ Lungarno બ્રિજ"

આ 21 મે સાન્ટા મારિયા ડેલે ગ્રેઝીમાં ના વકતૃત્વકળાની, આ Lungarno ડાયઝ પર 6, મેડોના ડેલે ગ્રેઝીમાં ના ભીંતચિત્ર ની અનુવાદ 140TH વર્ષગાંઠ યાદ, ચેપલ મૂળ ડેક Rubaconte પર મૂકવામાં આવી હતી, આજે પોન્ટે alle ગ્રાઝી, હાલમાં વક્તૃત્વ સુધી, આ આલ્બર્ટી કુટુંબ એક ઇમારતો અંદર બનેલ. Gli Alberti offrirono generosamente questo spazio […]

La ricostruzione del Ponte a Santa Trinita in un raro film del 1958

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La ricostruzione del Ponte a Santa Trinita in un raro film del 1958

A settant’anni dall’agosto 1944, quando i Tedeschi in ritirata fecero saltare in aria i ponti di Firenze, e gran parte del centro storico, la Soprintendenza Archivistica per la Toscana, insieme a Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana e Istituto Storico della Resistenza in Toscana, presentano un raro e pressoché sconosciuto filmato, girato tra il 1955 અને […]

In Borgo San Jacopo facciata bottega del tempo del Magnifico

\ \ \ \ \ \ \

In Borgo San Jacopo facciata bottega del tempo del Magnifico

In Borgo S. Iacopo, vicino al Ponte Vecchio, è possibile ancora oggi ammirare la facciata di una vecchia bottega fiorentina, risalente niente meno che ai tempi di Lorenzo il Magnifico. Sotto l’arco si affacciava il balcone, dove veniva esposta e venduta la merce e la compravendita veniva fatta direttamente in strada. All’interno il cliente entrava soltanto se […]