હોમ »& Nbsp; શ્રેણી & nbsp દ્વારા આર્કાઇવ્ઝ;» Video

Firenze ha ricordato il martirio dell’Agente Fausto Dionisi ucciso 45 anni fa dai terroristi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Firenze ha ricordato il martirio dell’Agente Fausto Dionisi ucciso 45 anni fa dai terroristi

La Questura di Firenze il 20 જાન્યુઆરી 2023 ha ricordato il 45° anniversario della morte dell’Appuntato delle Guardie di Pubblica Sicurezza Fausto Dionisi, Medaglia d’oro al Valore civile, Vittima del Terrorismo. પર 11 il Questore di Firenze Maurizio Auriemma, in rappresentanza del Capo della Polizia, alla presenza del Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, ના […]

“Joseph Ratzinger, maestro di verità”, l’omelia del Cardinale Betori per il Papa Emerito Benedetto XVI

\ \ \ \ \ \ \ \

“Joseph Ratzinger, maestro di verità”, l’omelia del Cardinale Betori per il Papa Emerito Benedetto XVI

“«Non sia turbato il vostro cuore» (Gv 14,1), sono le parole di Gesù ai discepoli prima della Passione, per prepararli al distacco da lui, che si appresta ad affrontare la Croce. Sono parole che devono orientarci ogni volta che ci troviamo a confrontarci con la morte di una persona a noi cara. Ci aiutano a vivere […]

Il Cardinale Giuseppe Betori al Te Deum fine anno: “la storia comincia dall’amore di Dio e non dai nostri sforzi”

\ \ \ \ \ \ \ \

Il Cardinale Giuseppe Betori al Te Deum fine anno: “la storia comincia dall’amore di Dio e non dai nostri sforzi”

“La storia, il nostro tempo sono la scena su cui Dio effonde i suoi benefici. La storia comincia da qui, dall’amore di Dio e non dai nostri sforzi, e resta avvolta in questo amore”, lo ha sottolineato il Cardinale Giuseppe Betori, ફ્લોરેન્સ આર્કબિશપ, nell’omelia per il Te Deum di ringraziamento di fine anno in […]

Torna a Firenze per le feste natalizie 2022 il grande Circo Medrano

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Torna a Firenze per le feste natalizie 2022 il grande Circo Medrano

Torna al Nelson Mandela Forum di Firenze il circo che con la sua magia incanterà grandi e piccini. પ્રતિ 25 ડિસેમ્બરથી 8 જાન્યુઆરી,it,ડિસેમ્બરથી 8 જાન્યુઆરી,it,ડિસેમ્બરથી 8 જાન્યુઆરી,it,ડિસેમ્બરથી 8 જાન્યુઆરી,it,ડિસેમ્બરથી 8 જાન્યુઆરી,it,ડિસેમ્બરથી 8 જાન્યુઆરી,it,ડિસેમ્બરથી 8 જાન્યુઆરી,it,ડિસેમ્બરથી 8 જાન્યુઆરી,it,ડિસેમ્બરથી 8 જાન્યુઆરી,it 2023 tornano le evoluzioni ed i numeri delle numerose star che animano il pluripremiato Circo Medrano, assente da Firenze dal 2018. Il programma prevede numeri straordinari; lo spettacolo è affidato ai giovani […]

A Natale oltre un migliaio di persone disagiate a pranzo col Cardinale Betori

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

A Natale oltre un migliaio di persone disagiate a pranzo col Cardinale Betori

Dopo lo stop a causa del covid 19 il Cardinale Giuseppe Betori assieme alla Comunità di Sant’Egidio ha nuovamente radunato il 25 ડિસેમ્બર, nella Basilica di San Lorenzo, le persone meno fortunate di Firenze per il tradizionale pranzo di Natale. Numerosi volontari hanno portato cibi caldi del menu delle feste a quanti, એક હજારથી વધુ,it,તેઓ ફ્લોરેન્સમાં સાન લોરેન્ઝોની બેસિલિકામાં અને સાન ડોનીનોના રોયલ સ્પેઝિઓ સેન્ટરમાં ટેબલ પર બેઠા,it,સાન લોરેન્ઝોના બેસિલિકામાં, ટસ્કની ક્ષેત્રના પ્રમુખ યુજેનિયો ગિયાની અને કલ્યાણ માટે કાઉન્સિલર સારા ફનરો પણ તેમનું શુભેચ્છા લાવ્યું,it,નાતાલ સમયે કાર્ડિનલ બેટોરી સાથે બપોરના ભોજન માટે એક હજાર વંચિત લોકો,it, […]

Cardinale Betori annuncia nomina fiorentino Mons. Giovanni Paccosi a nuovo Vescovo di San Miniato

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Cardinale Betori annuncia nomina fiorentino Mons. Giovanni Paccosi a nuovo Vescovo di San Miniato

Il Papa Francesco ha nominato nuovo vescovo di San Miniato (Pisa), Monsignor Giovanni Paccosi, del clero dell’Arcidiocesi metropolitana di Firenze, responsabile per l’America Latina della Fraternità di Comunione e Liberazione. ”Accogliamo con gioia questa notizia che arriva alla vigilia di Natale e conferma l’attenzione e l’apprezzamento di Papa Francesco verso la Chiesa fiorentina e il […]

Natale 2022: Il Cardinale Betori “Non mi scandalizzo”

\ \ \ \ \ \ \

Natale 2022: Il Cardinale Betori “Non mi scandalizzo

કાર્ડિનલ જિયુસેપ Betori, Arcivescovo di Firenze in occasione dei tradizionali auguri ai giornalisti ha evidenziato chese il Natale deve essere di speranza, non si può non essere preoccupati per la povertà in aumento, come evidenziato nel rapporto Censis. Si parla di italiani malinconici, spaventati, insicuri e sfiduciati . Mi sembra preoccupante questa situazione. […]

Sindaco ricorda il 16 Anniversario morte di Graziano Grazzini già Vice Presidente Consiglio Comunale Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Sindaco ricorda il 16 Anniversario morte di Graziano Grazzini già Vice Presidente Consiglio Comunale Firenze

આ 6 settembre da 16 anni è il giorno del ricordo di un amico speciale, conosciuto oltre 28 વર્ષ પહેલાં, e che ci ha lasciato presto, ma la cui memoria è ancora viva in tutti. Ancora una volta alle ore 12 ci siamo ritrovati in tanti al Cimitero comunale di Firenze a Settignano per ricordare, […]

Cardinale Gualtiero Bassetti a Querceto ricorda Padre Eligio Bortolotti ucciso nel 1944 dai Tedeschi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Cardinale Gualtiero Bassetti a Querceto ricorda Padre Eligio Bortolotti ucciso nel 1944 dai Tedeschi

Il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo Emerito di Perugia, già Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, સોમવાર 5 સપ્ટેમ્બર 2022 presso la parrocchia di San Jacopo a Querceto, Sesto Fiorentino માં, ha celebrato la messa nell’anniversario dell’eccidio, da parte dei Tedeschi, dell’allora parroco Padre Eligio Bortolotti, della Congregazione dei Padri Giuseppini di Asti. ની સવારે 4 […]

Uccisione di Padre Eligio Bortolotti: Corona di alloro sul luogo eccidio 1944 da parte dei Tedeschi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Uccisione di Padre Eligio Bortolotti: Corona di alloro sul luogo eccidio 1944 da parte dei Tedeschi

Si è svolta nella mattinata di domenica 4 settembre la cerimonia di commemorazione di Padre Eligio Bortolotti, ucciso a soli 32 વર્ષના, માં 1944 dai nazisti in ritirata verso la linea gotica. La cerimonia, sul luogo dell’eccidio, è stata preceduta, come ormai accade da diversi anni, da una camminata, durata quasi due ore, che ha […]

પૃષ્ઠ 1 ના 90123આગળ ›ગયા »