હોમ »& Nbsp; પોસ્ટ્સ સાથે & nbsp ટૅગ કર્યા;» cimitero

53° Alluvione Firenze 1966- Consiglio Comunale per la prima volta commemora vittime

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

53° Alluvione Firenze 1966- Consiglio Comunale per la prima volta commemora vittime

સોમવારે 4 નવેમ્બર 2019, 53° Anniversario dell’Alluvione di Firenze, per la prima volta in assoluto, il Consiglio Comunale di Firenze, ha commemorato le vittime fiorentine, facendo riecheggiare nel Salone dei Duegento di Palazzo Vecchio i loro nomi, letti dal Giornalista Franco Mariani, storico dell’Alluvione e Presidente dell’Associazione Firenze Promuove che da oltre 25 anni organizza […]

53° Alluvione Firenze 1966 – Lancio Corona di Alloro del Comune in Arno in ricordo vittime

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

53° Alluvione Firenze 1966 – Lancio Corona di Alloro del Comune in Arno in ricordo vittime

Cerimonia del lancio della Corona d’Alloro del Comune di Firenze in memoria delle vittime dell’Alluvione di Firenze del 1966 nel 53° Alluvione nell’ambito delle cerimonie annuali ufficiali promosse ed organizzate da 25 anni dall’Associazione Firenze Promuove, e da nove anni assieme alla Presidenza del Consiglio Comunale. Per la seconda volta, ha partecipato il Sindaco di […]

53° Alluvione Firenze del 1966 – Cerimonia tomba Carlo Maggiorelli

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

53° Alluvione Firenze del 1966 – Cerimonia tomba Carlo Maggiorelli

ની સવારે 4 નવેમ્બર, come avviene dal 1967, in onore di Carlo Maggiorelli, l’operaio seconda vittima, સમય માટે, dell’Alluvione di Firenze del 1966, è stata deposta, dall’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore al Personale e alla Memoria, એલેસાન્ડ્રો માર્ટીની, assieme alla Presidente del Quartiere 3 Serena Perini, una corona di alloro da parte del […]

Celebrato il 52° Anniversario dell’Alluvione di Firenze del 1966

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Celebrato il 52° Anniversario dell’Alluvione di Firenze del 1966

La città di Firenze, grazie al Comune e all’Associazione Firenze Promuove, ha ricordato domenica 4 નવેમ્બર, a pochi metri da Ponte Vecchio, il 52° anniversario dell’Alluvione del 1966 rendendo omaggio alle inermi vittime e al coraggio dei fiorentini di sapersi riprendere dal quell’immane catastrofe. Quest’anno a presiedere la funzione religiosa, alla presenza del Gonfalone comunale, […]

La nuova vita del Cimitero comunale delle Porte Sante

\ \ \ \ \

La nuova vita del Cimitero comunale delle Porte Sante

Al Cimitero delle Porte Sante, da alcuni mesi al centro di importanti interventi di riqualificazione e manutenzione, sono ormai terminati i lavori di ripavimentazione dell’ingresso e dei camminamenti interni con l’abbattimento delle barriere architettoniche, mentre proseguono gli interventi di consolidamento delle mura, di messa in sicurezza di parapetti, ringhiere e scale, di spolveratura delle tombe […]

Papa Francesco andrà sulla tomba di don Lorenzo Milani

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Papa Francesco andrà sulla tomba di don Lorenzo Milani

મંગળવારે 20 giugno Papa Francesco si recherà in pellegrinaggio a Barbiana, in provincia di Firenze, per pregare sulla tomba di don Lorenzo Milani. La visita si svolgerà in forma privata e non ufficiale. Il cardinale Betori ha espresso la grande gioia della Chiesa fiorentina per questa visita, ed è grato al Santo Padre per questo […]

Rinascono a nuova vita le tombe del Cimitero Monumentale delle Porte Santa a San Miniato al Monte

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Rinascono a nuova vita le tombe del Cimitero Monumentale delle Porte Santa a San Miniato al Monte

Volontari dell’associazione della Stanza accanto e studenti dell’Istituto per l’arte e il restauro Palazzo Spinelli sono al lavoro per ridare lo splendore dei tempi che furono ad alcune lapidi e cappelle del cimitero monumentale delle Porte Sante di San Miniato al Monte progettato da Niccolò Matas – lo stesso architetto della facciata della Basilica di Santa […]

Nardella rende omaggio al Sindaco Bargellini nel 50 dell’Alluvione

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Nardella rende omaggio al Sindaco Bargellini nel 50 dell’Alluvione

L’attuale Sindaco di Firenze, Dario Nardella, રવિવાર 28 ફેબ્રુઆરી, nella data in cui si ricorda annualmente la scomparsa del Sindaco Piero Bargellini, passato alla storia anche come il Sindaco dell’Alluvione del 1966, ha deposto di persona la corona d’alloro del Comune che ogni 28 febbraio viene deposta sulla tomba al Cimitero comunale di Trespiano, જ્યાં […]

Mozione in Consiglio Comunale per il Cimitero degli Animali

\ \ \ \ \ \ \

આ પ્રાણીઓ ના કબ્રસ્તાન માટે સિટી કાઉન્સિલ ઑફ મોશન

Lunerdì છેલ્લા તેની બેઠકમાં સિટી કાઉન્સિલ સર્વસંમતિથી ડિરેક્ટરોએ પીડી લિયોનાર્ડો Bieber દ્વારા પ્રસ્તુત ગતિ મંજૂર, ફેબિયો Giorgetti, Alessio રોસી અને Cosimo Guccione, ફ્લોરેન્સ માં સાથી પ્રાણીઓ એક કબ્રસ્તાન ની અનુભૂતિ માટે. આયોજન પંચ લિયોનાર્ડો Bieber ના ચેરમેન, આ ગતિ પ્રથમ સહી, ha evidenziato come questa decisione “è un atto […]

2 novembre giorno del ricordo dei cari Defunti

\ \ \ \

2 ડેડ નવેમ્બર રિમેમ્બરન્સ ડે પ્રેમભર્યા રાશિઓ

ઇટાલી માં તે મૃત તહેવાર પરંપરાગત મુલાકાત છે, પાંચ 2 નવેમ્બર, અને સમય આસપાસ, પહેલા અને બાદ બંને, વિવિધ કબ્રસ્તાનમાં તેમના પ્રેમભર્યા રાશિઓ ની કબરો, જોકે આ અન્ય વિસ્તારો છે, ઘણી વખત સંતો કહેવાતા પુલ દ્વારા સરળ પ્રેક્ટિસ. In alcune regioni è rimasta immutata la tradizione di portare sulle […]

પૃષ્ઠ 1 ના 212