Boom di visitatori al Cimitero Monumentale dell’Antella per le visite gratuite alle opere di Galileo Chini nel 150° della nascita

Galileo Chini, boom di presenze al cimitero monumentale della Misericordia dell’Antella per visitare le opere dell’artista del Liberty in occasione dei 150 જન્મથી વર્ષ. ક calendar લેન્ડર પર સ્કોર કરવાની આગળની તારીખો, તમામ પ્રકારની કલાના કાર્યોથી ભરેલી ગુપ્ત કાસ્કેટને જાણવા માટે,it,ચિનીના જન્મની 150 મી વર્ષગાંઠની પહેલ,it,સ્વતંત્રતાના મહત્તમ ઇટાલિયન ઘાતક,it,ઇટાલીમાં અસંખ્ય કૃતિઓના લેખક,it,જેમાંથી ઘણાને એન્ટેલાના કબ્રસ્તાનમાં રાખવામાં આવે છે,it,જ્યાં કલાકાર દફનાવવામાં આવ્યા છે,it,તેઓ ટસ્કની ક્ષેત્ર દ્વારા ભારપૂર્વક ઇચ્છિત અને ટેકો આપતા હતા,it,સ્થાનિક વહીવટ સાથે મળીને,it,બગનો નગરપાલિકા માટે એક રિપોલી,it,સમગ્ર,it – પ્રતિમા, ceramiche, vetrate, affreschi, quadri, marmi – sono il 14 – 21 – 27 જાન્યુઆરી.

Le iniziative del 150° anniversario dalla nascita di Chini, massimo esponente italiano del Liberty, autore di numerose opere in tutta Italia, molte delle quali custodite nel cimitero di Antella, dove l’artista è sepolto, sono state fortemente volute e sostenute dalla Regione Toscana, in collaborazione con le amministrazioni locali. Per quanto riguarda il Comune di Bagno a Ripoli, per tutto il 2024 મર્સીના સ્મારક કબ્રસ્તાનમાં હાજર ચિનીની કળાના કાર્યોની મફત વિશેષ માર્ગદર્શિત પ્રવાસની શ્રેણી છે,it,પ્રારંભ કરો,it,વર્ષગાંઠની ચોક્કસ તારીખ,it,તેઓ પહેલાથી જ આગળની ભાગીદારી પર ગણાય છે,it,જે બહાર,it,પાલિકાની બહારથી અને પ્રદેશની બહારથી પણ,it,ખાસ કરીને એમિલિયા રોમાગ્નાથી. જાન્યુઆરી મુલાકાત માટે પણ ઘણા આરક્ષણો,it,એપિફેની વીકએન્ડની નિમણૂક પછી,it,મુલાકાત ચાલુ રહેશે,it,હું હંમેશાં કલાકોથી પ્રારંભ કરું છું,it. Le visite, iniziate il 2 dicembre scorso, data esatta dell’anniversario, hanno già contato sulla partecipazione di oltre 100 લોકો, di cui oltre il 90% provenienti da fuori comune e anche da fuori Regione, in particolare dall’Emilia Romagna. Molte le prenotazioni anche per le visite di gennaio.

Dopo gli appuntamenti del weekend dell’Epifania, le visite proseguiranno il 14, પાંચ 21, પાંચ 27 અને 28 જાન્યુઆરી (inizio sempre alle ore 10).

ભાગ લેવા માટે, સંખ્યા પર આરક્ષણ આવશ્યક છે,it,અથવા ઇમેઇલ મોકલીને,it,info@misericordia-antela.it,en,તેઓ પહેલાથી સ્થાપિત જૂથો માટેની અન્ય તારીખો પર પણ ગોઠવી શકાય છે,it,શાળાના બાળકો પણ,it,હંમેશા આરક્ષણ પર,it,"એન્ટેલાનો સ્મારક કબ્રસ્તાન - મેયર ફ્રાન્સિસ્કો કેસિની અને સંસ્કૃતિ માટે કાઉન્સિલર એલેનોરા ફ્રાન્સ ç ઇસ જાહેર કરે છે - પહેલા કરતાં વધુ પુષ્ટિ છે,it,આપણા પ્રદેશ માટે પર્યટક આકર્ષણના સાંસ્કૃતિક ધ્રુવની જેમ,it,તે કોઈ સંયોગ નથી કે તમે કરો,it,ઇટાલિયન પર્યાવરણીય ભંડોળ,it 055.6233427 o inviando una email a info@misericordia-antella.it. Possono essere organizzate anche in altre date visite per gruppi già costituiti, anche scolaresche, sempre previa prenotazione.

“Il Cimitero Monumentale dell’Antella – dichiarano il sindaco Francesco Casini e l’assessora alla cultura Eleonora François – si conferma più che mai, come un polo culturale di attrazione turistica per il nostro territorio. Non a caso il FAI, il Fondo Ambientale Italiano, રોમમાં વેરાનો પછી બીજા ઇટાલિયન સ્મારક કબ્રસ્તાનને એન્ટેલાના સ્મારક કબ્રસ્તાનને માને છે,it,માર્ગદર્શિત પ્રવાસ,it,ગેલિલિઓ ચિનીની 150 મી માટે મ્યુનિસિપલ એડમિનિસ્ટ્રેશન સાથે મળીને દયા દ્વારા આયોજિત,it,ઇટાલીમાં આપણા ક્ષેત્રની ઘણી સુંદરતાઓ જે વધુ છે તે વધુ જાણવાની તેઓ અસાધારણ તક છે,it. Le visite guidate gratuite, organizzate dalla Misericordia assieme all’amministrazione comunale per il 150° di Galileo Chini, sono un’occasione straordinaria per far conoscere ancora di più in Italia le tante bellezze che offre il nostro territorio. ગયા મહિને મેળવેલા પરિણામો આપણા બધા માટે સ્મારક કબ્રસ્તાનના વૃદ્ધિમાં ચાલુ રાખવા માટે દબાણ છે જે એક વાસ્તવિક ખુલ્લું -અર મ્યુઝિયમ છે,it,પ્રતિમાઓથી ભરેલી,it,વિશ્વ માટે અનન્ય ",it,“કબ્રસ્તાન શબ્દ ઘણાને ડરી શકે છે અને અમારા સ્મારક કબ્રસ્તાનની મુલાકાત લેવા આવવાથી અસંતુષ્ટ થઈ શકે છે - એન્ટેલા પાઓલો નેન્સિઓનીની દયાના રાજ્યપાલને રેખાંકિત કરે છે,it, piene di statue, ceramiche, vetrate, affreschi, quadri, marmi, uniche al mondo”.

“La parola cimitero può spaventare molti e dissuadere dal venire a far visita al nostro Cimitero Monumentale – sottolinea il Governatore della Misericordia dell’Antella Paolo Nencioni -, પરંતુ વાસ્તવિકતામાં અમારા કબ્રસ્તાનની મુલાકાત લેવા આવે છે એટલે ઓગણીસમી અને વીસમી સદીની સૌથી કિંમતી કળાની સફર કરવી,it,ઘણા કલાકારોના અનન્ય અને વિશિષ્ટ કાર્યોની નજીક આવવાની સંભાવના સાથે,it,ગેલિલિઓ ચિની અને ચિની પરિવાર ઉપરાંત,it,તેમને હાથથી પણ સ્પર્શ,it,હું ખરેખર દરેકને અમારા ઓપન -એર મ્યુઝિયમની મુલાકાત લેવા એન્ટેલા આવવા આમંત્રણ આપું છું,it,તમે માનવીય અને સાંસ્કૃતિક રીતે સમૃદ્ધ બહાર આવશો ",it,મુલાકાત પછી માસિક એપોઇન્ટમેન્ટ સાથે ચાલુ રહેશે,it, con la possibilità di ammirare da vicino opere uniche e particolari di tanti artisti, oltre a quelle di Galileo Chini e della famiglia Chini, toccandole anche per mano. Invito davvero tutti a venire a venire all’Antella a visitare il nostro museo a cielo aperto, ne uscirete umanamente e culturalmente arricchito”.

Le visite proseguiranno poi con appuntamenti mensili, જે જૂનથી August ગસ્ટના મહિનામાં બમણું થશે,it,ગેલિલિઓ ચિની અને મિસિરિકોર્ડીયા ડેલ'એન્ટેલા વેબસાઇટ પર તેની 150 મીની મુલાકાત વિશેની બધી માહિતી,it,www.misericordia-entela.it,en,કબ્રસ્તાન વિભાગમાં અથવા તેને બોલાવીને,it,જન્મના 150 માં ગેલિલિઓ ચિનીના કાર્યોની નિ visites શુલ્ક મુલાકાત માટે એન્ટેલાના સ્મારક કબ્રસ્તાનમાં મુલાકાતીઓની તેજી,it,એન્ટેલાની દયાના સ્મારક કબ્રસ્તાનમાં હાજરીમાં તેજીની બૂમ, પ્રસંગે લિબર્ટીના કલાકારની કૃતિઓની મુલાકાત લેવા માટે,it.

Tutte le informazioni su Galileo Chini e le visite per il suo 150° sul sito della Misericordia dell’Antella www.misericordia-antella.it nella sezione cimitero o chiamando lo 055.62.33.427.

મેથ્યુ Lattanzi
સંખ્યા પ્રતિ 369 – Anno XI del 10/1/2024
Locandina visite 150 Chini - con patrocinio Comune Firenze