ទំព័រ​ដើម »& nbsp​; ប្រកាស​ដាក់​ស្លាក​ជាមួយ​នឹង & nbsp​;» Salamini

“Ballantini & Petrolini” in scena al Teatro di Rifredi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Ballantini & Petrolini” in scena al Teatro di Rifredi

Il celebre trasformista Dario Ballantini, volto storico di Striscia la notizia presenta al Teatro di Rifredi, ពី 16 ទៅ 19 ខែ​មករា, un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile: “Ballantini & Petrolini”, uno spettacolo dedicato al grande Ettore Petrolini. Con la consueta maniacale ostinazione per il totale camuffamento Ballantini, che si trucca a vista utilizzando […]