ទំព័រ​ដើម »& nbsp; ធាតុបង្ហោះដោយ Mattia Lattanzi

រឿងរ៉ាវដែលបានសរសេរដោយ Mattia Lattanzi
សមាជិកនៃលំដាប់អ្នកកាសែតនិងសហភាពជាតិនៃអ្នករិះគន់ភាពយន្ត, មុនពេលចូលមកដល់គំនូរនេះបានសហការ, ពី 2005, ជាមួយកាសែតជាតិផ្សេងទៀតនិង Tuscany, ព្រមទាំងការថែរក្សាសូម្បីតែវិស័យភាពយន្តនៃទស្សនីយភាពនិងតាដែលបាន. នៅ​ក្នុង 2011 លោកបានក្លាយជាកម្មវិធីនិពន្ធនៃទំព័រនៃការបង្ហាញជាតិ 5 បោះពុម្ពនៃកាសែត "ថ្មី Courier", កាសែតបានបិទនៅខែឧសភា 2012. នៅ​ក្នុង 2012 វាបានកន្លងផុតទៅលើបណ្តាញក្នុងតំបន់របស់កាសែតព, StampToscana.it, ជាកម្មវិធីនិពន្ធនៃទំព័រខ្សែភាពយន្ដនិងការបង្ហាញ.
Il tour di Renga passa da Firenze, stasera seconda e ultima data

\ \ \ \ \

Il tour di Renga passa da Firenze, stasera seconda e ultima data

Dopo le anteprime estive all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, passa da Firenze “L’altra metà Tour” di Francesco Renga. Due le date in programma martedì 15 e mercoledì 16 (ម៉ោង 20,45) al Teatro Verdi di via Ghibellina, nell’ambito del lungo tour che, nelle prossime settimane, vedrà Renga protagonista sui palchi dei principali […]

Attivate 63 nuove telecamere di videosorveglianza per un totale di oltre 800 in città

\ \ \ \ \ \

Attivate 63 nuove telecamere di videosorveglianza per un totale di oltre 800 នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង

A Firenze sono attive 818 telecamere di sorveglianza visto che ad agosto il sindaco Dario Nardella con il neo assessore alla Sicurezza urbana Andrea Vannucci e con i rappresentanti di Silfi spa, ha inaugurato di persona una delle ultime nuove 63 telecamere attivate dal Comune per garantire la sicurezza dei cittadini. “Prosegue il nostro impegno sulla sicurezza – ha detto il sindaco Dario Nardella […]

Vino: anfore sempre più di moda

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Vino: anfore sempre più di moda

Vanno sempre più di moda, ma nessuno ancora sa quali effetti producano realmente sul Vino: anfore di terracotta e contenitori in cemento sono i più recenti trend per l’affinamento dei rossi, ricercati da un numero crescente di aziende come alternativa alle tradizionali barriques e ai silos in acciaio inox. Adesso arriva uno studio scientifico che […]

Al Teatro Le Laudi 20 settembre Finale della sesta edizione de La Fabbrica della Comicità.com comici o Miseria

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Al Teatro Le Laudi 20 settembre Finale della sesta edizione de La Fabbrica della Comicità.com comici o Miseria

Otto concorrenti, otto giovani protagonisti della comicità che venerdì 20 settembre a partire dalle 21.30 si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Le Laudi (via Leonardo Da Vinci 2/r Firenze) per vincere la finale de La Fabbrica della Comicità.Com Comici o Miseria. il concorso nazionale di cabaret, giunto alla sesta edizione, che è stato inserito quest’anno […]

Domenica 22 a Firenze il XVII campionato italiano di tiro con la balestra a braccio

\ \ \ \

កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ 22 a Firenze il XVII campionato italiano di tiro con la balestra a braccio

កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ 22 settembre Firenze ospita la XVII edizione del campionato italiano di tiro con la balestra a braccio, organizzata dalla Litab, la Lega Italiana Tiro alla Balestra, fondata nel 1986 tra le Città di Assisi, Pisa e Terra del Sole, alle quali si sono aggiunte negli anni le Compagnie di Ventimiglia, Roccapiatta, Gualdo Tadino, Lucca […]

Celebrati in Palazzo Vecchio i 115 anni del Gonfalone di Firenze e della Famiglia di Palazzo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Celebrati in Palazzo Vecchio i 115 anni del Gonfalone di Firenze e della Famiglia di Palazzo

Tantissimi fiorentini e numerose autorità militari e civili si sono stretti intorno al Gonfalone di Firenze e ai 20 dipendenti comunali che lo scortano per celebrare i 115 anni di vita del Gonfalone e della Famiglia di Palazzo. A fare gli onori di casa il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, il giornalista Franco Mariani, […]

Plastic free, borracce in regalo agli studenti della prima elementare

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Plastic free, borracce in regalo agli studenti della prima elementare

Quasi 2.600 borracce distribuite nel Comune di Firenze, oltre tremila nel totale dei Comuni della Provincia e un totale di dodicimila sul territorio di 45 dei Comuni serviti, è il grande piano che Publiacqua in collaborazione con il Comune di Firenze e le altre amministrazioni comunali ha messo in campo per portare l’acqua del rubinetto […]

“… che stia nella loggia”: Leonardo, il David e l’Opera del Duomo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“… che stia nella loggia”: លោក Leonardo, il David e l’Opera del Duomo

È il 25 ខែ​មករា 1504, mentre Michelangelo sta finendo di scolpire il David, l’Opera di Santa Maria del Fiore, che gli ha commissionato la celebre scultura per il Duomo di Firenze, convoca i maggiori artisti fiorentini del tempo, tra cui Leonardo da Vinci, perché esprimano un parere riguardo al luogo più adatto dove collocare il “gigante”, […]

Turismo, a Bagno a Ripoli è boom: gli arrivi crescono del 20%

\ \ \ \ \ \ \

វិស័យ​ទេសចរណ៍, a Bagno a Ripoli è boom: gli arrivi crescono del 20%

លើស​ពី 1.100 arrivi e 5.200 pernottamenti in più: នេះ 2019 fa volare il settore turistico a Bagno a Ripoli. Sale il numero dei visitatori e quello delle presenze, entrambi cresciuti del 20%. Un boom, provvisorio ma già di per sé molto positivo per il comune alle porte di Firenze, fotografato dai dati Irpet relativi ai […]

Il Gonfalone di Firenze e la Famiglia di Palazzo, di Franco Mariani

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Gonfalone di Firenze e la Famiglia di Palazzo, di Franco Mariani

Il Comune di Firenze celebra il suo Gonfalone e la Famiglia di Palazzo con tanti eventi. Il Gonfalone è il vessillo della città di Firenze. Il blasone (dettato dal codice araldico) lo descrive come un “drappo rettangolare, terminante nella parte inferiore a coda di rondine, di color bianco e misura centimetri 213 in senso verticale […]