VIDEO – Մենք կհանդիպեն 2022: Բարեմաղթանքները բոլոր մեր սիրելի ընթերցողներին

Շաբաթական La Terrazza Michelangelo in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno sospende, ինչպես միշտ, le proprie pubblicazioni.

Հաջորդ հարցը ուստի այն պետք է թողարկվել 29 Դեկտեմբեր 2021, ma mercoledì 19 Հունվար 2022.

Տնօրեն Ֆրանկո Mariani,
assieme a tutta la Redazione,
augura a tutti i nostri affezionati lettori
un Sereno e Felice Santo Natale e un prosperoso, e più sereno e sicuro, 2022.

Video կադրերը Ֆրանկո Մարիանիին.

Խմբագրությունը
From շարք 368 – Anno VII del 22/12/2021

palla natializia firenze 2