الصفحة الرئيسية »وظيفة معلم مع» azienda

Formazione aziendale: perché dovresti investire nel personale per stimolare la produttività

\ \ \ \ \ \

Formazione aziendale: perché dovresti investire nel personale per stimolare la produttività

Ogni azienda dovrebbe investire per poter crescere e questo è un discorso che non riguarda solo aspetti come la ricerca e le strategie di prodotto perché, quando si parla di investimenti, si fa riferimento anche a quelli indirizzati nei confronti delle risorse umane. I dipendenti, في الواقع, rappresentano il vero nucleo di una qualsiasi impresa: non […]

Al via i lavori per il nuovo Pronto Soccorso di Ponte a Niccheri

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

يبدأ العمل لقسم الطوارئ الجديد من جسر Niccheri

في نهاية العمل, سوف فلورينتين وجزء كبير من منطقة العاصمة إلى الجنوب من فلورنسا دينا آخر قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بريدج Niccheri, واحدة من 5 نقطة الطوارئ الصحية للصحة فلورنسا: بن 5 mila metri quadri su due piani. العمل, che dovrebbero iniziare il prossimo settembre, سيكلف 23 مليون يورو, […]