الصفحة الرئيسية »أرشيف حسب الفئة» Luoghi

Ponte del 2 giugno: attesi 740mila pernottamenti

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ponte del 2 حزيران/يونيه: attesi 740mila pernottamenti

Dopo il ponte del 25 Aprile e del Primo Maggio, prosegue il trend positivo del mercato e le prospettive sono decisamente favorevoli anche per il prossimo ponte del 2 حزيران/يونيه, per il quale sono attesi 740mila pernottamenti. A dichiararlo è Confesercenti Toscana sulla base dell’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze sulla disponibilità ricettiva […]

Verso i 30 anni dalla strage di via dei Georgofili

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Verso i 30 anni dalla strage di via dei Georgofili

Trent’anni fa, la notte fra il 26 و 27 أيار/مايو 1993, una bomba collocata in via dei Georgofili uccideva cinque persone, tra le quali le piccole Caterina di appena 50 giorni e Nadia Nencioni di 9 السنوات; Caterina è la più piccola vittima innocente di mafia. Vennero uccise insieme alla madre Angela e al […]

Nella Basilica San Lorenzo a Firenze Preghiera Ecumenica del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I e del Cardinale Betori

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Nella Basilica San Lorenzo a Firenze Preghiera Ecumenica del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I e del Cardinale Betori

Nella Basilica di San Lorenzo a Firenze mercoledì 3 أيار/مايو 2023 si è tenuta una solenne Preghiera ecumenica presieduta da Sua Santità Bartolomeo I, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico, in visita in città dove ha ricevuto laurea honoris causae dalla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, e dal Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze e […]

IX Trofeo Marzocchino 2023: giovani sbandieratori in Piazza della Signoria a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \

IX Trofeo Marzocchino 2023: giovani sbandieratori in Piazza della Signoria a Firenze

Il Trofeo Marzocchino protagonista, أولا, nella giornata del Primo Maggio in piazza della Signoria: davanti a Palazzo Vecchio quest’anno sono stati i giovani sbandieratori e musici a contendersi il trofeo dedicato ai gruppi giovanili del maneggio della bandiera. “Il Primo Maggio – ha spiegato il presidente del Calcio Storico Fiorentino, Michele Pierguidi […]

Il Museo della Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Museo della Festa dell’Uva di Impruneta

Vent’anni di desideri, due anni di progettazione e quattro mesi di lavoro di squadra: nasce così, في 2020, il Museo Archivio della Festa dell’Uva di Impruneta grazie all’incontro tra Ente Festa dell’Uva e Banco Fiorentino. Il Museo-Archivio nasce dalla comunità e per la comunità perchè la Festa dell’Uva è la storia del Paese, della sua […]

Per il Ponte del 25 aprile attesi oltre 600mila pernottamenti

\ \ \ \ \ \ \ \

Per il Ponte del 25 aprile attesi oltre 600mila pernottamenti

Per il ponte del 25 Aprile sono infatti attesi oltre 600mila pernottamenti nelle strutture ricettive della regione, con l’81% della disponibilità ricettiva online prenotata, في 2019 si fermò al 77%. A dichiararlo, sulla base dei dati elaborati dal Centro Studi Turistici, è Confesercenti Toscana. Il movimento di turisti si dirigerà soprattutto verso le città ed […]

1 e 2 aprile: 32 case museo aperte per visite eccezionali e particolari

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

1 و 2 نيسان/أبريل: 32 case museo aperte per visite eccezionali e particolari

هل جيدا 32 le case museo della Toscana che prendono parte alla seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, tra cui la residenza storica del Presidente del Consiglio dei Ministri Sen. Giovanni Spadolini a Firenze, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1° e 2 أبريل من الرابطة الوطنية لبيوت الذاكرة,it,متحف بريمو كونتي دي فسيول,it,في إيطاليا هم أبعد من ذلك,it,أبريل من الرابطة الوطنية لبيوت الذاكرة,it,متحف بريمو كونتي دي فسيول,it,في إيطاليا هم أبعد من ذلك,it. […]

Restaurata la Giuditta di Piazza della Signoria

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Restaurata la Giuditta di Piazza della Signoria

È tornata nei giorni scorsi al suo posto dopo il restauro la statua bronzea di Giuditta e Oloferne: tramite una gru è stata collocata di nuovo sul basamento sull’arengario di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria. La statua è la copia dell’originale di Donatello conservato nella Sala dei Gigli del Palazzo. La statua raffigura l’eroina […]

I nuovi ponteggi per il restauro dei Mosaici del Battistero permetteranno ai visitatori di toccarli con le mani

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

سوف تسمح السقالة الجديدة لاستعادة الفسيفساء من المعمودية للزائرين بلمسهم بأيديهم,it,يبدأ مشروع العين في فلورنسا الكاردينال بيتوري يعطي العمدة رسالة السلام,it,الحفاظ على الهدوء والاستمرار في معاينة في فلورنسا مع طاقم الفيلم,it,الكاردينال لازارو أنت هونغ سيك في فلورنسا للحديث عن وزير دم المسيح الكاهن مونس,it,جيوفاني باكوسي كرس أسقف سان ميناتو باعت المزرعة التاريخية لدانتي أليغيري على مشارف فلورنسا داريو بالانتيني آل بوتشيني,it

Terminata la costruzione dell’imponente cantiere che consentirà il restauro dei magnifici mosaici duecenteschi policromi su fondo oro che rivestono la cupola del Battistero di San Giovanni a Firenze, prenderanno avvio le prime fasi dell’intervento che durerà in totale 6 السنوات. Dopo oltre 100 anni dall’ultimo restauro del 1898-1907, gli oltre 1.000 mq di mosaici - realizzati con 10 مليون […]

Venduta la storica casa colonica di Dante Alighieri alle porte di Firenze

\ \ \

باعت المزرعة التاريخية لدانتي أليغيري على مشارف فلورنسا,it

Oltre Fiesole, a meno di quindici chilometri dal centro storico di Firenze, si trova una splendida casa colonica del XIII secolo appartenuta al Sommo Poeta Dante Alighieri che la società fiorentina Lionard Luxury Real Estate S.p.A. ha recentemente venduto. Un immobile unico perché legato al padre della lingua italiana, appartenuto alla sua famiglia e utilizzato […]