الصفحة الرئيسية »أرشيف حسب الفئة»وعنبسة، ويبين

1 e 2 aprile: 32 case museo aperte per visite eccezionali e particolari

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

1 و 2 نيسان/أبريل: 32 case museo aperte per visite eccezionali e particolari

هل جيدا 32 le case museo della Toscana che prendono parte alla seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, tra cui la residenza storica del Presidente del Consiglio dei Ministri Sen. Giovanni Spadolini a Firenze, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1° e 2 أبريل من الرابطة الوطنية لبيوت الذاكرة,it,متحف بريمو كونتي دي فسيول,it,في إيطاليا هم أبعد من ذلك,it,أبريل من الرابطة الوطنية لبيوت الذاكرة,it,متحف بريمو كونتي دي فسيول,it,في إيطاليا هم أبعد من ذلك,it. […]

I nuovi ponteggi per il restauro dei Mosaici del Battistero permetteranno ai visitatori di toccarli con le mani

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

سوف تسمح السقالة الجديدة لاستعادة الفسيفساء من المعمودية للزائرين بلمسهم بأيديهم,it,يبدأ مشروع العين في فلورنسا الكاردينال بيتوري يعطي العمدة رسالة السلام,it,الحفاظ على الهدوء والاستمرار في معاينة في فلورنسا مع طاقم الفيلم,it,الكاردينال لازارو أنت هونغ سيك في فلورنسا للحديث عن وزير دم المسيح الكاهن مونس,it,جيوفاني باكوسي كرس أسقف سان ميناتو باعت المزرعة التاريخية لدانتي أليغيري على مشارف فلورنسا داريو بالانتيني آل بوتشيني,it

Terminata la costruzione dell’imponente cantiere che consentirà il restauro dei magnifici mosaici duecenteschi policromi su fondo oro che rivestono la cupola del Battistero di San Giovanni a Firenze, prenderanno avvio le prime fasi dell’intervento che durerà in totale 6 السنوات. Dopo oltre 100 anni dall’ultimo restauro del 1898-1907, gli oltre 1.000 mq di mosaici - realizzati con 10 مليون […]

Il 5 febbraio torna la Domenica Metropolitana a Firenze con musei gratis

\ \ \

أن 5 febbraio torna la Domenica Metropolitana a Firenze con musei gratis

الأحد 5 febbraio torna la Domenica Metropolitana, giornata nella quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i musei cittadini (Museo di Palazzo Vecchio e Torre di Arnolfo, Complesso di Santa Maria Novella, متحف NOVECENTO, Museo del Ciclismo Gino Bartali, Palazzo Medici Riccardi, متحف ستيفانو بارديني, FONDAZIONE سالفاتوري رومانو) e prendere parte alle numerose […]

La Bottega di restauro dell’Opera del Duomo aperta gratuitamente l’8 settembre

\ \

La Bottega di restauro dell’Opera del Duomo aperta gratuitamente l’8 settembre

La “Bottega di restauro” dell’Opera di Santa Maria del Fiore, in via dello Studio a Firenze, sarà aperta eccezionalmente al pubblico, حر, nella giornata dell’8 settembre con orario continuato dalle ore 9.30 في 20.00, تحفظ. L’Opera ha deciso di celebrare la giornata in cui ricorre la sua fondazione avvenuta 726 قبل سنوات, l’8 settembre […]

Mostra alla Galleria Moretti delle opere d’arte realizzate da persone affette da Parkinson

\ \ \ \

Mostra alla Galleria Moretti delle opere d’arte realizzate da persone affette da Parkinson

حتى 10 giugno presso la Galleria Moretti, piazza degli Ottaviani 19/r, è possibile visitare la mostra “Creatività in movimento: Esperienze artistiche nella malattia di Parkinson”, che presenta opere realizzate da persone affette dal Parkinson ed è organizzata dal Fresco Parkinson Institute a lato del simposio che si sta svolgendo all’Istituito degli Innocenti. من 2015, […]

Trasparenze 2022. Installazioni e video di Domenico Fargnoli fino al 13 giugno alla Galleria Tornabuoni

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Trasparenze 2022. Installazioni e video di Domenico Fargnoli fino al 13 giugno alla Galleria Tornabuoni

العينة “Trasparenze 2022″ che si inaugura a Firenze dal 13 maggio e che rimarraà esposta fino al 13 حزيران/يونيه 2022, presso la Galleria Tornabuoni in via Maggio, 58r, in un palazzo storico nel centro dell’Oltrano, è costituita da un’installazione di elementi trasparenti di grandi dimensioni, con le riproduzioni di segni e pitture site specifiche […]

Mostra di Mustafa Skender e Laura Nardoni all’ACLI di Grassina fino al 18 aprile

\ \ \ \ \

Mostra di Mustafa Skender e Laura Nardoni all’ACLI di Grassina fino al 18 نيسان/أبريل

In collaborazione con il Circolo ACLI di Grassina, الخميس 14 نيسان/أبريل في 17 si terrà l’inaugurazione della mostra di scultura e pittura di Mustafa Skender e Laura Nardoni. Le opere in mostra saranno visibili dal 14 نادي 18 أبريل, con orario15/23 mentre i giorni festivi dalle 8/12 و 15/22. Mattia Lattanzi Dal numero […]

Donne sei.A Settignano

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Donne sei.A Settignano

Nello spazio Mondo della Casa del Popolo a Settignano, السبت 12 marzo si inaugura la mostra collettiva di arte contemporanea “Donna sei. A Settignano”. التعرض, aperta dal martedì alla domenica, مساء 15.30 مساء 23.00 si concluderà sabato 26 آذار/مارس. Le diversità di stile che contraddistinguono le sei artiste, volutamente unite in una mostra, vuole essere un accenno […]

Le Tre Pietà di Michelangelo in mostra a Firenze fino al 1 agosto

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Le Tre Pietà di Michelangelo in mostra a Firenze fino al 1 أغسطس

In occasione dell’incontro “Mediterraneo frontiera di pace 2022”, che vedrà riunirsi da oggi i Vescovi e i Sindaci del Mediterraneo a Firenze e a cui interverrà anche Papa Francesco, si è aperta al pubblico, حتى 1 أغسطس, nel Museo dell’Opera del Duomo, la mostra “LE TRE PIETÀ DI MICHELANGELO. Non vi si pensa quanto […]

La personale di Silvia Calonaci alla Casa del Popolo di Settignano a Firenze

\ \ \

La personale di Silvia Calonaci alla Casa del Popolo di Settignano a Firenze

السبت 8 gennaio presso la Casa del Popolo di Settignano, è stata inaugurata la personale di pittura di Silvia Calonaci dal titolo “Eclissi di luna”, che resterà aperta al pubblico fino a sabato 22 كانون الثاني/يناير. Sono presenti in mostra circa 20 opere di varie dimensioni, delle tantissime realizzate, per la prima volta nella vita di […]