الصفحة الرئيسية »أرشيف حسب الفئة» Curiosità

Scoppio del Carro di Firenze 2024: accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Scoppio del Carro di Firenze 2024: accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo

Come ormai accade dal 2012 lo Scoppio del Carro di Firenze ha il suo prologo con l’ accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo per mano del Cardinale Arcivescovo di Firenze Mons. جوزيبي Betori. في 20,15 il Gonfalone del Comune, con la Famiglia di Palazzo, assieme all’Assessore alle Tradizioni Popolari, Maria Federica […]

Nuova teca per le Pietre del Santo Sepolcro usate da 1.000 anni per lo Scoppio del Carro

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

حالة عرض جديدة لأحجار القبر المقدس المستخدمة من قبل,it 1.000 anni per lo Scoppio del Carro

وُلد مشروع TECA الجديد لأحجار القبر المقدس في القدس من الحاجة إلى إعطاء رؤية وكرامة أكبر لأحجار Focaie القديمة التي كانت على ما يقرب من ألف عام موضوعًا للتفاني الكبير في مدينة فلورنسا,it,تبجل من قبل المؤمنين كآثار القبر المقدس للمسيح,it,أبرشية فلورنسا وأبرشية الرسل القدس وبيجيو,it,التي أبقتهم منذ القرن الثامن عشر في الكنيسة الجانبية للكنيسة,it,بالتعاون مع استوديو الهندسة المعمارية S S,it, venerate dai fedeli come reliquie del Santo Sepolcro di Cristo. L’Arcidiocesi di Firenze e la Parrocchia […]

L’archivio storico dell’Avv. Anton Luigi Aiazzi donato dal figlio alla Fondazione Spadolini

\ \ \ \ \

L’archivio storico dell’Avv. Anton Luigi Aiazzi donato dal figlio alla Fondazione Spadolini

Il fondo storico dell’Avvocato e Consigliere Comunale di Firenze Anton Luigi Aiuazzi , donato dal figlio, Avv. Simone Aiazzi, in occasione del 175° anniversario della proclamazione della Repubblica Romana, è di forte rilevanza per la storia di Roma fra 1848 و 1849. Tra i documenti presenti spiccano gli elenchi di feriti e caduti nelle file […]

Al via il Carnevale di Viareggio 2024: sfilata del primo corso dei carri

\ \ \ \ \ \ \ \

Al via il Carnevale di Viareggio 2024: موكب المسار الأول من العربات,it,موكب المسار الأول من العربات,it

Con la cerimonia dell’alzabandiera di Burlamacca, il vessillo simbolo del Carnevale di Viareggio, per questa 151ma edizione volato addirittura giù dal cielo grazie ad un gruppo di paracadutisti, e il triplice colpo di cannone, si è aperta la prima sfilata dell’edizione 2024. In gara 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate di […]

Pubblicate le lettere tra il La Pira e Andreotti: prefazione del Cardinale Zuppi

\ \ \ \ \ \ \

Pubblicate le lettere tra il La Pira e Andreotti: prefazione del Cardinale Zuppi

لقد جعل عمل رائع للتقاطع والبحث في أرشيفات مؤسسة La Pira في فلورنس,it,من كان لديه اختلافات ولكن الذين يعتمدون دائمًا على مبادئ مشتركة,it,البدايات من أواخر الثلاثينات وتتطور على طول المراحل المختلفة من التاريخ الإيطالي من ظهور الجمهورية,it,من الحرب الباردة والتدخل الأمريكي في فيتنام,it (1904-1977) e Giulio Andreotti (1919-2013), che propone interessanti parallelismi fra i temi tra loro discussi – su tutti: pace […]

Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

أن 24 حزيران/يونيه 2023 la città di Firenze ha tributato i suoi tradizionali omaggi al Santo Patrono San Giovanni Battista. Al mattino la Deputazione di San Giovanni Battista, al quale dall’Ottocento spetta il compito di organizzare i festeggiamenti, ha reso omaggio al Sindaco, in Palazzo Vecchio, al Santo, nel Battistero, donando i ceri assieme al […]

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 giugno 1970 prime elezioni regionali toscane

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 حزيران/يونيه 1970 prime elezioni regionali toscane

"إن 7 giugno di ogni anno dovrà essere per la Regione Toscana, come il 2 giugno per lo Stato italiano: se la Festa della Repubblica ricorda il giorno del 1946 in cui, al referendum, i cittadini scelsero la Repubblica rispetto alla monarchia e votarono per la Costituente, أن 7 حزيران/يونيه 1970 è la data in […]

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

Tradizionale cerimonia del 30 maggio a Firenze per celebrare il Dies Annualis del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco. Anche quest’anno la cerimonia si è svolta nell’Aula Magna della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Durante la cerimonia, che ha visto il saluto del Moderatore del Tribunale, الكاردينال جوزيبي Betori, رئيس أساقفة فلورنسا, il Vicario Giudiziale, don Marco […]

Presentato a Firenze “Solo” su Giacomo Matteotti il nuovo libro di Riccardo Nencini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Presentato a Firenze “Solo” su Giacomo Matteotti il nuovo libro di Riccardo Nencini

Video della presentazione alla Biblioteca delle Oblate del Comune di Firenze del libro ‘Solo’ (موندادوري), di Riccardo Nencini dedicato alla figura di Giacomo Matteotti. Insieme all’autore il Sindaco Dario Nardella e la Giornalista Cristina Di Domenico, Caporedattrice Tgr Rai Toscana. “Giacomo Matteotti – questa la presentazione della casa editrice – è stato il primo vero […]

I 100 anni dell’Aeronautica Militare fino al 14 maggio in mostra a Palazzo Vecchio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

I 100 anni dell’Aeronautica Militare fino al 14 maggio in mostra a Palazzo Vecchio

حتى 14 أيار/مايو, مع orario 10-18, ad esclusione del giorno 5, nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Costituzione dell’Aeronautica Militare, sarà visitabile gratuitamente la mostra itinerante per l’Italia, “Cento anni dell’Aeronautica Militare”. La mostra fa parte di una delle tante tappe […]