សុបិល,it,740 ពាន់យប់ជាប់ច្រវាក់,it,មតិយោបល់ដើមនៃកាសែតស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អយ្យកោរបស់ប្រជាមតិ Bartolomeo ខ្ញុំ,it,Lelio Kravorio បានប្រមូលមកវិញនូវរដ្ឋមន្រ្តី Lelio Lagorrano DOC,it,ឆ្ពោះទៅរកខ្ញុំ,it,ឆ្នាំពីការសម្លាប់រង្គាលនៅឌីជីហ្គូហ្គូលី,it,ឆ្នាំនៃគ្រឹះនៃការីតាសប្ល័រិន,it,សម្បថនិងពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក,it,ursa,en,នៃសាលាយោធា,it,នៅ Piazza Della Eventoria,it,នៅ Basilica San Lorenzo អធិស្ឋានបែបផែនអេឡិចត្រូនិចរបស់លោក Bartolome of ឫស្សីខ្ញុំនិងខាខា,it,ពានរង្វាន់ Marzococchino,it,ទង់ជាតិវ័យក្មេង - នៅលើអាកាសចរណ៍ Piazza Della Delloria នៅ Florence,it 2 ខែ​មិថុនា: attesi 740mila pernottamenti

turisti firenze 1Dopo il ponte del 25 Aprile e del Primo Maggio, prosegue il trend positivo del mercato e le prospettive sono decisamente favorevoli anche per il prossimo ponte del 2 ខែ​មិថុនា, per il quale sono attesi 740mila pernottamenti.

A dichiararlo è Confesercenti Toscana sulla base dell’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze sulla disponibilità ricettiva nei diversi portali di prenotazione online, la saturazione delle strutture per i giorni della Festa della Repubblica è dell’88%.

Il movimento sarà percepito in quasi tutte le aree della regione, anche se i tassi di saturazione più elevati sono stati rilevati per le strutture delle città d’arte, delle località costiere e delle aree rurali e di collina.

Un trend positivo è atteso anche per le località termali, mentre le località di montagna segnerebbero un valore al di sotto della media regionale.

“Il ponte del 2 giugno dà ufficialmente il via alla stagione estiva 2023, portando la Toscana ad essere ancora una volta tra le mete italiane preferite dei turistiafferma Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana -. Se le città d’arte rimangono le più scelte con il record di prenotazioni e le località montane ancora non decollano, la vera sorpresa sono gli elevati tassi di occupazione nelle aree del Chianti, della Val d’Orcia e della Val d’Elsa. Un segnale molto importante che indica come il modello di turismo diffuso si stia sviluppando e affermando nella nostra regione: da anni, ពិត​ជា, Confesercenti Toscana sta lavorando affinché i flussi turistici non si concentrino solo nelle città d’arte o nelle località costiere o montane più rinomate, ma si diffonda a tutti i molteplici territori che caratterizzano la Toscana”.

In generale la tendenza positiva della domanda turistica è attesa in molte aree della regione.

ជាពិសេស, i risultati fanno emergere valori elevati per il Chianti, la Val d’Orcia, la Val d’Elsa e l’Isola d’Elba.

In generale, le aree della fascia costiera raggiungono un’occupazione sostanzialmente in linea con il dato medio regionale.

Valori leggermente inferiori sono stati rilevati per il Mugello, la Garfagnana e la Lunigiana.

លោក Matt Lattanzi
ពី​ចំនួន 432 – Anno X del 31/05/2023