Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhà nước đã đến Florence để tham quan tổ chức đến Viện Khoa học Quân sự Không quân và Trường Quân sự Hàng không,it,Giulio Douhet,it,Nằm trong công viên lớn của các trang trại,it,Trong chuyến thăm, anh ấy đã gặp nhân viên,it,Các sinh viên và khách của hai viện,it,Sau đó theo dõi một bài phát biểu trong Hội trường Magna của Cung điện Ý,it,Cuộc họp đã chứng kiến ​​các học sinh của Trường Douhet là nhân vật chính đặc biệt,it “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Nel corso della visita ha incontrato il personale, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – mục đích của ai là khuyến khích sự cân bằng của họ bởi quan điểm của con người,it,đạo đức và thể chất để có các kỹ năng cần thiết để trở thành công dân tốt và đối mặt với những thách thức của ngày mai,it,Bất kể lựa chọn cuộc sống trong tương lai,it,và với khách truy cập khóa học bình thường thứ 89 cam kết tham gia vào hình thức Interforze đầu tiên,it,Dự án sáng tạo phù hợp với ý định của cơ quan chính trị,it, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – e ai frequentatori dell’89° Corso Normale impegnati a partecipare al 1° modulo interforze, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, Liên quan đến việc thực hiện chính sách đào tạo của nhân viên quốc phòng được định hướng để tăng cường hội nhập liên lực và khuyến khích phát triển các kỹ năng phổ biến cho các lực lượng vũ trang khác nhau và vũ khí Carabinieri,it,Dừng lại sau đó anh ấy đã nói chuyện với nhiều nhà báo trình bày về việc trả lời một số câu hỏi,it,Đặc biệt về bình đẳng giới và sự hiện diện ngày càng tăng của phụ nữ trong lực lượng vũ trang,it.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, in particolare sulla parità di genere e la presenza sempre più in crescita delle donne nelle Forze Armate, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Bởi số 369 – Anno XI del 10/1/2024

This slideshow requires JavaScript.