Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato per la Difesa è venuta a Firenze per una visita istituzionale all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Podczas wizyty spotkał personel,it,Studenci i goście dwóch instytutów,it,Następnie prowadzenie przemówienia w Magna Hall of the Włoch Palazzina,it,Spotkanie sprawiło, że uczniowie szkoły Douhet w szczególności bohaterowie,it,którego celem jest zachęcenie ich zrównoważonego ludzkiego punktu widzenia,it,moralne i fizyczne, aby mieć niezbędne umiejętności, aby stać się dobrymi obywatelami i stawić czoła wyzwaniom jutra,it,niezależnie od przyszłych wyborów życiowych,it, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – il cui scopo è quello di favorirne una bilanciata crescita sotto il profilo umano, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – oraz odwiedzającym 89. normalny kurs zaangażowany w udział w pierwszej formie Interferze,it,Innowacyjny projekt zgodnie z intencjami autorytetu politycznego,it,Odnośnie wdrażania polityki szkoleniowej personelu obronnego zorientowanego na integrację integracji międzyforce i zachęcanie do rozwoju umiejętności wspólnych dla różnych sił zbrojnych i broni Carabinieri,it,Zatrzymując się, a następnie rozmawiał z licznymi dziennikarzami przedstawiającymi podsekretarz odpowiedział na kilka pytań,it, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, in merito all’attuazione di una policy di formazione del personale della Difesa orientata ad intensificare l’integrazione interforze e a favorire lo sviluppo di competenze comuni alle differenti Forze Armate e Arma dei Carabinieri.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, w szczególności na temat równości płci i coraz bardziej rosnącej obecności kobiet w siłach zbrojnych,it,na temat bezpieczeństwa na ulicach głównego włoskiego miasta i na stacjach kolejowych,it, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Przez numer 369 – Anno XI del 10/1/2024

This slideshow requires JavaScript.