Festa di San Lorenzo 2023, Copatrono di Firenze

Si è rinnovata oggi, 10 agost 2023 a Firenze nella Basilica di San Lorenzo la tradizionale festa del Santo Copatrono di Firenze, San Lorenzo Martire.

Després de l'arribada de la processó històrica de la República Florentina,it,Dario Nardella es va lliurar a la anterior,it,les espelmes per al sant,it,Regal del municipi,it,va presidir el solemne pontifical,it,A més de l’alcalde,it,El president de la regió Eugenio Giani,it,Els comandants provincials del Carabinieri,it,Gabriele Vitagliano,it,i la Guardia di Finanza,it,Bruno Salsano,hr,El director dels museus del Bargello,it,Paola D’Agostino i la directora de la Biblioteca Medici Laurenziana,it,Francesca Gallòria,co, il Sindaco di Firenze, Dario Nardella ha consegnato al Priore, Mons. Marco Domenico Viola, i ceri per il Santo, dono del Comune.

El cardenal Giuseppe Betori, Arquebisbe de Florència, ha presieduto il solenne pontificale.

Van estar presents, oltre al Sindaco, il Cardinale Ernest Simoni, il Presidente della Regione Eugenio Giani, il Questore Maurizio Auriemma, i Comandanti provinciali dei Carabinieri, Gabriele Vitagliano, e della Guardia di Finanza, Bruno Salsano, la direttrice dei Musei del Bargello, Paola D’Agostino e la direttrice della Biblioteca medicea laurenziana, Francesca Gallori.

Al final de la missa, l'obra de Medici Laurenziana va donar a l'arquebisbe i a l'alcalde el Polyhrad de San Lorenzo,it,homenatge que es repetirà cada any donant vida a una nova tradició florentina,it,El lliurament del poliedre,it,Presentat per la prior de San Lorenzo,it,Va ser realitzat pel president de l'òpera Medici de Laurenziana,it,S'havia lliurat un model a escala reduïda al mateix papa Francesc,it,De la feina de Medici Laurenziana,it,Amb motiu de la vista concedida a una delegació florentina,it, omaggio che si ripeterà ogni anno dando vita ad una nuova tradizione fiorentina.

La consegna del Poliedro, presentata dal priore di San Lorenzo, Mons. Violeta, è stata effettuata dal Presidente dell’Opera Medicea Laurenziana, Paolo Padoin.

Un modellino in scala ridotta era stato consegnato allo stesso Papa Francesco il 4 Juny 2021 dall’Opera Medicea Laurenziana, in occasione dell’udienza concessa a una delegazione fiorentina, Dirigit per l’arquebisbe,it,Fabricat en plata per la botiga Goldsmith Paolo Penko,it,Reprodueix el poliedre que Michelangelo Buonarroti corona la llanterna de la nova sagristia,it,Aquesta forma geomètrica va ser escollida per l'artista per l'efecte escumós de les seves seixanta cares,it,Representació de la "Quintessència del Foc",it,Per tant de l’Esperit Sant i de la llum divina,it,Aquest és el text complet de l’homilia de l’arquebisbe cardinal Giuseppe Betori,it,Perquè una oïda creix - va dir Jesús a l'Evangeli -,it.

L’opera, realizzata in argento dalla Bottega Orafa Paolo Penko, riproduce il Poliedro che Michelangelo Buonarroti pose a coronamento della lanterna della Sagrestia Nuova.

Questa forma geometrica fu scelta dall’artista per l’effetto sfavillante delle sue sessanta facce, rappresentazione della “quintessenza del fuoco”, quindi dello Spirito Santo e della luce divina.

Questo il testo integrale dell’omelia del Cardinale Arcivescovo Giuseppe Betori:

Perché una spiga cresca – ha detto Gesù nel vangelo –, S'ha de perdre un gra de blat i deixar -lo macerar a la terra,it,Una veritat òbvia,it,però també tan difícil d’acceptar si es transfereix a nivell humà,it,En un món on es demana a tothom a buscar només el seu benestar,it,per conquistar els seus espais,it,Per augmentar els seus actius,it,per salvaguardar l'existència no només de qualsevol possible amenaça, sinó també de qualsevol interferència,it,En l’afirmació total i indiscutible de l’autonomia i l’auto -suficiència,it. Una verità evidente, ma anche così difficile da accettare se trasferita sul piano umano, in un mondo in cui ciascuno è sollecitato a cercare solo il proprio benessere, a conquistare i propri spazi, ad aumentare i propri beni, a salvaguardare la propria esistenza non solo da ogni possibile minaccia ma anche da ogni interferenza, nell’affermazione totale e indiscussa della propria autonomia e autosufficienza. Aquestes són les arrels de la confusió antropològica que tothom ens preocupa,it,de la crisi de l’Institut Familiar sobretot,it,així com del naixement,it,i generalment de cohesió social,it,Jesús proposa un horitzó diferent,it,el del regal del jo,it,de la qual només pot néixer la vida,it,Es testimoni de si mateix,it,Regal del Pare a la humanitat,it,El que es dóna a la creu,it,S’aplica a Jesús i ens s’aplica,it,“Qui estima la seva vida,it,El perd i qui odia la seva vida en aquest món,it,El mantindrà per a la vida eterna ",it,I Santi,el,Especialment els màrtirs,it, della crisi dell’istituto familiare anzitutto, come pure della natalità, e in genere della coesione sociale.

Gesù propone un orizzonte diverso, quello del dono di sé, da cui solo può nascere vita. Ne è testimone egli stesso, dono del Padre all’umanità, lui che si dona a noi fino alla croce. Vale per Gesù e vale per noi: «Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna» (Gv 12,25).

I santi, in specie i martiri, Ens demostren que viatjar per aquest camí és possible,it,que donar no només alguna cosa d’ells mateixos,it,Però totalment en si és una raó per a la vida capaç de donar aquest sentit complet,it,plenament conforme a la persona de Jesús i al seu testimoni,it,Això és el que celebrem avui al Martyr San Lorenzo,it,que testifica a ell en la dimensió de la caritat com en la de la fe,it,La caritat,it,els paràmetres dels quals estan indicats pel text de la carta de Paolo als cristians de Corint,it, che donare non solo qualcosa di sé, ma totalmente sé stessi è una ragione di vita capace di dare a questa un significato pieno, pienamente conformati alla persona di Gesù e alla sua testimonianza. È quanto oggi celebriamo nel martire san Lorenzo, che lo testimonia nella dimensione della carità come in quella della fede.

La carità, primer, i cui parametri ci vengono indicati dal testo della lettera di Paolo ai cristiani di Corinto, en què l’apòstol parla de la col·lecció que va organitzar per ell,it,Entre les esglésies que va fundar,it,A favor dels pobres de l’Església de Jerusalem,it,És una experiència de fraternitat,it,Aquell Paul,it,En aquesta mateixa carta,it,Defineix un "servei sagrat",it,Una litúrgia,it,és a dir, un acte amb el qual només es realitza un gest de solidaritat entre els homes,it,Però es fa glòria a Déu mateix,it,que està a l’origen de cada fraternitat,it,Font de tot amor,it,«Qui sembra amb amplada,it,Amb amplada es recollirà ",it,Paul primer demana l’amplada del gest,it, tra le Chiese da lui fondate, a favore dei poveri della Chiesa di Gerusalemme. Si tratta di un’esperienza di fraternità, che Paolo, in questa stessa lettera, definisce un «servizio sacro», una liturgia (2Cor 9,12), un atto cioè con cui non si compie soltanto un gesto di solidarietà tra gli uomini, ma si rende gloria a Dio stesso, che è all’origine di ogni fraternità, sorgente di ogni amore.

«Chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà» (2Cor 9,6): Paolo chiede anzitutto l’ampiezza del gesto, una generositat sense càlculs prudencials,it,Qui guanya tots els egoistes,it,Però la generositat actual és haver de mesurar -se amb la insinuació que en solidaritat es pot introduir o fins i tot les prioritats,it,Que puguis oblidar algú,it,que la pobresa de l’altre és una amenaça per als meus drets i no una crida a reconèixer la cara del germà,it,El que hi ha en joc és el reconeixement de la dignitat de la persona humana,it, che vince ogni egoismo. Ma la generosità oggi si trova a doversi misurare con l’insinuazione che nella solidarietà si possano o addirittura si debbano introdurre delle priorità, che ci si possa dimenticare di qualcuno, che la povertà dell’altro sia una minaccia ai miei diritti e non un appello a riconoscerne il volto di fratello. Ciò che è in gioco in tutto questo è il riconoscimento della dignità della persona umana, Que, no hem de cansar -nos mai de reiterar -lo, s’ha de reconèixer en cada moment d’existència,it,De la concepció a la mort natural,it,Evidentment, incloent també les situacions perilloses en què les guerres,it,La fam i la injustícia llancen molts homes i dones al món,it,Els oprimeixen amb armes que aporten extermini a les ciutats,it,Els empenyen cap a migracions perilloses: avui la notícia d’un altre tràgic naufragi amb més enllà,it,Alguns nens entre ells,it, dal concepimento alla morte naturale, includendo ovviamente anche le situazioni di pericolo in cui guerre, fame e ingiustizie gettano tanti uomini e donne nel mondo, li opprimono con armi che portano sterminio fin nelle città, li spingono verso pericolose migrazioni – è di oggi la notizia di un altro tragico naufragio con oltre 40 mort, tra loro alcuni bambini, Víctimes de la incapacitat de les nacions per trobar maneres resolutives per a la salvació de moltes vides humanes -,it,situacions perilloses que també estan ben presents entre nosaltres,it,on es desenvolupen en particular bosses marginals,it,contextos en què es consumeixen tragèdies com la de Little Kata,it,que ens sentim bé a recordar dos mesos de la desaparició,it,renovar les oracions pel seu descobriment,it,L’apòstol Pau demana llavors que "cadascun dóna ... no amb tristesa o necessàriament,it,Perquè Déu estima qui dóna alegria ",it; situazioni di pericolo che sono ben presenti anche tra noi, dove si sviluppano in particolare sacche di marginalità, contesti in cui si consumano tragedie come quella della piccola Kata, che sentiamo doveroso ricordare a due mesi dalla scomparsa, rinnovando preghiere per il suo ritrovamento.

L’apostolo Paolo chiede poi che «ciascuno dia… non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia» (2Cor 9,7). Fundació de l'alegria és la comunió de cors a partir de la qual sorgeix el pas dels actius,it,Cada reflexió sobre la solidaritat humana ha de començar per aquesta visió comunitària,it,que per als cristians té la base en el vincle amb Crist,it,I per a tothom troba la seva àncora en reconèixer -se fills d’un pare solter,it,Comenceu de nou des d’una cultura de la persona,it,del vincle social i del bé comú és l’única manera que es pot recuperar no només el coratge i la claredat del front solidaris,it. Ogni riflessione sulla solidarietà umana deve ripartire da questa visione comunionale, che per i cristiani ha fondamento nel legame con Cristo, e per tutti trova il suo ancoraggio nel riconoscersi figli di un unico Padre, Dio. Ripartire da una cultura della persona, del vincolo sociale e del bene comune è la sola strada praticabile per recuperare non solo coraggio e chiarezza sul fronte della solidarietà, però també per donar a la política un horitzó adequat a les necessitats de l’empresa,it,alliberant -lo dels prejudicis ideològics,it,Qualsevol capacitat de regal,it,Finalment, recordeu San Paolo,it,té una única font,it,És la plenitud de tots els regals,it,l’empresari de tota gràcia,it,El regal que fem és una extensió del regal que Déu ens ha fet,it,Començant per l’existència,it,Dona que no ens privi de res,it,Perquè la font del regal no és en nosaltres i és una font inesgotable,it, svincolandola dai pregiudizi ideologici.

Ogni capacità di dono, ricorda infine san Paolo, ha un’unica sorgente, Dio: è lui la pienezza di tutti i doni, il datore di ogni grazia. Il dono che noi facciamo è un prolungamento del dono che Dio ci ha fatto, a cominciare dall’esistenza. Donare non ci priva di nulla, perché la sorgente del dono non è in noi ed è una fonte inesauribile. Creixem just quan ens despullem amb alguna cosa que només se li confia a ser compartit,it,Perquè només som algú, ja que estem relacionats amb els altres,it,Només donant deixem lloc a la renovació del do de Déu,it,D’això hi ha un testimoni San Lorenzo,it,Qui no té por de mostrar la riquesa de l’església als que els pregunten i presentar als seus pobres els perseguidors,it,aquells a qui s’ha lliurat la riquesa de l’església i, per tant, són la riquesa real,it, perché noi siamo qualcuno solo in quanto siamo in relazione con gli altri. Solo donando facciamo spazio al rinnovarsi del dono di Dio.

Di questo ci è testimone san Lorenzo, che non teme di mostrare le ricchezze della Chiesa a chi gliele chiede e presenta ai persecutori i suoi poveri, coloro ai quali le ricchezze della Chiesa sono state consegnate e ne sono quindi la vera ricchezza. Les riqueses no són els béns que posseim,it,Però els germans que coneixem al regal,it,En aquesta cara de caritat que brilla a la figura del nostre sant,it,l’altre testimoni que ens ofereix és empeltat,it,la d’una fe fidel del patiment,it,El text del llibre de Syracide ha exposat el do de jo i la vida pel màrtir en formes que evoquen els mètodes del martiri de Sant Lorenzo,it,"Sufocament d'una flama envoltant",it,senyor,en, ma i fratelli che incontriamo nel dono.

Su questo volto della carità che risplende nella figura del nostro santo, si innesta l’altra testimonianza che egli ci offre, quella di una fede a prova della sofferenza, fino alla morte.

Il testo del libro del Siracide ha delineato il dono di sé e della vita da parte del martire in forme che evocano le modalità del martirio di san Lorenzo: «soffocamento di una fiamma avvolgente» (Sir 51,4). Però no menys amenaçador és per a l’assaig d’Israel el “cop d’un llenguatge injust”,it,Que l’oposició a l’evangeli pren les sagnants formes del martiri, les que encara amenacen molts cristians a moltes parts del món,it,al que el nostre pensament fraternal va i pel qual puja la nostra pregària -,it,o les formes de deslegitimació en l’agona de la comunicació pública i el sentiment social,it,El que importa és mantenir -se fidel al Senyor i a l’Evangeli,it (Sir 51,6). Che l’opposizione al Vangelo prenda le forme cruente del martirio – quelle che minacciano ancora oggi tanti cristiani in tante parti del mondo, a cui va il nostro fraterno pensiero e per i quali si innalza la nostra preghiera –, ovvero le forme della delegittimazione nell’agone della comunicazione pubblica e del sentire sociale, ciò che conta è restare fedeli al Signore e al Vangelo, Perquè només la seva benedicció i no el consentiment d’una majoria és el que jutja la nostra vida,it,Diu Jesús,it,«Sé que em servirà,es,El Pare ho honrarà ",it,El deure del testimoni,it,Fins i tot si no pren les formes sagnants del martiri,it,ens preocupa a tots,it,En un context cultural que cada cop s’allunya de l’horitzó de l’evangeli,it,No es tracta de reclamar posicions de majoria que pertanyen al passat i que no sempre hem estat capaços d’afirmar segons una lògica evangèlica,it. Dice Gesù: «Se uno serve me, il Padre lo onorerà» (Gv 12,26b). Il dovere della testimonianza, anche se non prende le forme cruente del martirio, ci riguarda tutti, in un contesto culturale che sempre più si allontana dall’orizzonte del Vangelo. Non si tratta di rivendicare posizioni di maggioranza che appartengono al passato e che non sempre siamo stati in grado di far valere secondo una logica evangelica, Però sí per mesurar -nos en coherència i lleialtat,it,Posem humilment al servei de la veritat i per tant de l’home,it,En el compromís amb la vida de tothom,it,Començant per la habitabilitat dels nostres barris,it,D’aquest barri,it,Com en cada realitat,it,Les llums i les ombres estan entrellaçades,it,Però que hem de viure com a semblants de l’esperança,it.

Mettiamoci umilmente al servizio della verità e quindi dell’uomo, nell’impegno per la vita di tutti, a cominciare dalla vivibilità dei nostri quartieri, di questo quartiere, in cui, come in ogni realtà, si intrecciano luci e ombre, ma che dobbiamo abitare come seminatori di speranza, Per contribuir al bé de tothom,it,amb l’obertura del regal i la participació correcta i treballadora en la construcció de la justícia a la legalitat,it,de fraternitat en benvinguda,it,Aquesta imatge de futur positiu és el que esperem,it,invocant la intercessió del màrtir Lorenzo,it,Per a aquest barri i per a la nostra ciutat,it,S'ha renovat avui,it,A Florència, a la basílica de San Lorenzo, la Festa Tradicional del Sant Copatrono de Florència,it,San Lorenzo Martire,it, con apertura al dono e partecipazione corretta e operosa alla costruzione della giustizia nella legalità, della fraternità nell’accoglienza.

Questa immagine di positivo futuro è quanto auspichiamo, invocando l’intercessione del santo martire Lorenzo, per questo quartiere e per la nostra città.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Pel nombre 441 – Anno X del 2/08/2023

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.