Cardinal Betori ให้ข้อความแห่งสันติภาพแก่นายกเทศมนตรี,it 2023 di Papa Francesco

“Attraverso le parole del Papa trasmesse dal nostro vescovo rinnoviamo l’impegno di una comunità coesa contro individualismi ed egoismi sfrenati”. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 มกราคม, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, พระคาร์ดินัลจูเซปเป้ Betori, ของข้อความของสมเด็จพระสันตะปาปาสำหรับวันสันติภาพโลก,it,พิธีเกิดขึ้นต่อหน้าประธานสภาเมือง Luca Milani,it,ของเลขชี้กำลังของ junta,it,ของสภาเทศบาล,it,และประธานาธิบดีของละแวกใกล้เคียง,it,ข้อความนั้นน่าสนใจมากเพราะมันเริ่มต้นจากประสบการณ์ที่เรามีการระบาดใหญ่สองปี,it,เขาเน้น Cardinal Betori ในภาพประกอบ,it,ก่อนส่งมอบ,it,ข้อความของข้อความของสมเด็จพระสันตะปาปา,it,สมเด็จพระสันตะปาปาใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เขามีชีวิตอยู่เพื่อรายงานปัญหา,it.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Il messaggio è molto interessante perché parte dall’esperienza che abbiamo fatto dei due anni di pandemia, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, แต่ยังเป็นสิ่งที่เป็นบวกที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของ Covid และจะบอกว่าทุกอย่างสามารถแข่งขันเพื่อความสงบสุขของทั้งสังคมและประชาชน,it,เป็นการอุทธรณ์ต่อการแบ่งปัน,it,นี่คือข้อความที่มาจากการระบาดใหญ่,it,คุณไม่ได้ช่วยตัวเอง,it,เราต้องสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเรา,it,พวกเขาเป็นพื้นฐานของสังคมและโลก,it,สมเด็จพระสันตะปาปาบอกว่าทุกอย่างเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมขั้นพื้นฐานดังนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จึงยากที่จะทำให้พวกเขาใส่โต๊ะ แต่ประชาชนสามารถสร้างทัศนคติแห่งสันติภาพ,it. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: bisogna costruire relazioni positive tra di noi, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

“ ยังเป็นเพราะ Covid,it,นายกเทศมนตรีขีดเส้นใต้แทน,it,วันนี้เรามี บริษัท ที่สลายตัวอย่างมาก,it,แต่วิธีเดียวที่จะตอบสนองต่อความเสื่อมนี้คือการมุ่งเน้นไปที่ชุมชนที่เข้มแข็ง,it,สร้างผ่านโรงเรียน,it,ความสัมพันธ์,it,เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับหลาย ๆ คน,it,ภาระจากปัญหาการทำงาน,it – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, la famiglia, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

ฝรั่งเศส Mariani
จากจำนวน 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.