கார்டினல் பெடோரி மேயருக்கு சமாதான செய்தியை அளிக்கிறார்,it,கார்டினல் பெடோரி மேயருக்கு சமாதான செய்தியை அளிக்கிறார்,it,கார்டினல் பெடோரி மேயருக்கு சமாதான செய்தியை அளிக்கிறார்,it,கார்டினல் பெடோரி மேயருக்கு சமாதான செய்தியை அளிக்கிறார்,it,கார்டினல் பெடோரி மேயருக்கு சமாதான செய்தியை அளிக்கிறார்,it,கார்டினல் பெடோரி மேயருக்கு சமாதான செய்தியை அளிக்கிறார்,it,கார்டினல் பெடோரி மேயருக்கு சமாதான செய்தியை அளிக்கிறார்,it 2023 di Papa Francesco

“Attraverso le parole del Papa trasmesse dal nostro vescovo rinnoviamo l’impegno di una comunità coesa contro individualismi ed egoismi sfrenati”. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 ஆங்கில ஆண்டின் முதல் மாதம், da parte dell’Arcivescovo di Firenze, கார்டினல் Giuseppe Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Il messaggio è molto interessante perché parte dall’esperienza che abbiamo fatto dei due anni di pandemia, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, ஆனால் கோவிட் ஆண்டுகளில் வெளிவந்த நேர்மறையான விஷயங்களும், சமூகம் மற்றும் மக்களின் சமாதானத்திற்கு எல்லாம் எவ்வாறு போட்டியிட முடியும் என்பதைக் கூறவும்,it,இது பகிர்வுக்கான வேண்டுகோள்,it,இது தொற்றுநோயிலிருந்து வந்த செய்தி,it,நீங்களே காப்பாற்ற வேண்டாம்,it,எங்களுக்கிடையில் நேர்மறையான உறவுகளை நாம் உருவாக்க வேண்டும்,it,அவை சமூகத்தின் மற்றும் உலகின் அடிப்படையாகும்,it,எல்லாமே அடிப்படை சமூக உறவுகளிலிருந்து பிறந்தவை என்று போப் கூறுகிறார், எனவே பெரியவை அவற்றை ஒரு அட்டவணையைச் சுற்றி வைப்பது கடினம், ஆனால் மக்கள் சமாதானத்தின் அணுகுமுறைகளை உருவாக்க முடியும்,it. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: bisogna costruire relazioni positive tra di noi, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

“மேலும் கோவிட் காரணமாக,it,அதற்கு பதிலாக, மேயர் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டினார்,it,நாங்கள் இன்று கடுமையாக சிதைந்த நிறுவனம் வைத்திருக்கிறோம்,it,ஆனால் இந்த சீரழிவுக்கு பதிலளிப்பதற்கான ஒரே வழி ஒரு வலுவான சமூகத்தில் கவனம் செலுத்துவதாகும்,it,பள்ளி வழியாக கட்டப்பட்டது,it,உறவுகள்,it,இது பலருக்கு கடினமான தருணம்,it,வேலை சிக்கல்களால் சுமை,it,வீடு,it,பொருளாதார நெருக்கடி,it,தனியாக அதிலிருந்து வெளியேறுவது சாத்தியமில்லை,it,நம்மை ஒன்றுபட்டு ஒத்திசைவானதைக் காண முயற்சி செய்ய வேண்டியது அவசியம் ",it,- ஆண்டு x,it,கார்டினல் பெடோரி மேயருக்கு போப் பிரான்சிஸின் சமாதானத்தின் செய்தியை அளிக்கிறார்,it – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, குடும்ப, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

பிரான்ஸ் மரியானிக்கு
பல 417 – Anno X del 1/02/2023

இந்த ஸ்லைடுஷோ JavaScript தேவை.