Đức Hồng Y Betori đưa cho Thị trưởng thông điệp về hòa bình,it,Đức Hồng Y Betori đưa cho Thị trưởng thông điệp về hòa bình,it,Đức Hồng Y Betori đưa cho Thị trưởng thông điệp về hòa bình,it,Đức Hồng Y Betori đưa cho Thị trưởng thông điệp về hòa bình,it,Đức Hồng Y Betori đưa cho Thị trưởng thông điệp về hòa bình,it 2023 di Papa Francesco

"Thông qua những lời của Giáo hoàng được truyền tải bởi Giám mục của chúng tôi, chúng tôi gia hạn cam kết của một cộng đồng gắn kết chống lại chủ nghĩa cá nhân và sự ích kỷ không bị kiểm soát",it,Thị trưởng Dario Nardella đã nói điều đó nhân dịp giao hàng truyền thống,it,bởi Tổng Giám mục Florence,it,thông điệp của Giáo hoàng cho Ngày Hòa bình Thế giới,it,Buổi lễ diễn ra với sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng thành phố Luca Milani,it,số mũ của junta,it,của Hội đồng thành phố,it,và các tổng thống của các khu phố,it. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 Tháng một, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, Đức Hồng Y Giuseppe Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Thông điệp rất thú vị vì nó bắt đầu từ trải nghiệm rằng chúng tôi đã có hai năm đại dịch,it,Anh ấy nhấn mạnh Hồng y Betori trong minh họa,it,trước khi giao hàng,it,Văn bản của thông điệp giáo hoàng,it,Giáo hoàng lấy cảm hứng từ những gì ông sống để báo cáo các vấn đề,it,nhưng cũng có những điều tích cực xuất hiện trong những năm của Covid và nói làm thế nào mọi thứ có thể cạnh tranh cho hòa bình của cả xã hội và mọi người,it,Đó là một lời kêu gọi chia sẻ,it,Đây là thông điệp đến từ đại dịch,it,Bạn không tự cứu mình,it, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, ma pure cose positive emerse negli anni del Covid e per dire come tutto può concorrere alla pace sia della società che dei popoli. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: Chúng ta phải xây dựng mối quan hệ tích cực giữa chúng ta,it,Họ là nền tảng của xã hội và thế giới,it,Giáo hoàng nói rằng mọi thứ được sinh ra từ các mối quan hệ xã hội cơ bản nên những người lớn rất khó để làm cho họ đặt xung quanh bàn nhưng các người có thể xây dựng thái độ hòa bình,it,“Ngoài ra vì covid,it, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

“Anche a causa del Covid – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, la famiglia, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Bởi số 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.