ខា Betori ផ្តល់ឱ្យអភិបាលខេត្តសារនៃសន្តិភាព,it 2023 di Papa Francesco

“Attraverso le parole del Papa trasmesse dal nostro vescovo rinnoviamo l’impegno di una comunità coesa contro individualismi ed egoismi sfrenati”. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 ខែ​មករា, ដោយអាចារ្យនៃប្ល័រិន,it,នៃសាររបស់សម្តេចប៉ាបសម្រាប់ថ្ងៃសន្តិភាពពិភពលោក,it,ពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Luca Milani,it,នៃនិទស្សន្តនៃរបបយោធា,it,នៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុង,it,និងប្រធាននៃសង្កាត់,it,សារនេះគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ព្រោះវាចាប់ផ្តើមពីបទពិសោធន៍ដែលយើងមានជំងឺរាតត្បាតពីរឆ្នាំ,it,គាត់បានគូសបញ្ជាក់ខាបារីលីក្នុងការបង្ហាញ,it,មុនពេលចែកចាយ,it,អត្ថបទនៃសារ papal,it, ខា​កីឡាករ Giuseppe Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Il messaggio è molto interessante perché parte dall’esperienza che abbiamo fatto dei due anni di pandemia, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – សម្តេចប៉ាបទទួលបានការបំផុសគំនិតពីអ្វីដែលគាត់បានរស់នៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីបញ្ហា,it,ប៉ុន្តែក៏មានភាពវិជ្ជមានផងដែរដែលលេចចេញនៅឆ្នាំនៃ Covid និងដើម្បីនិយាយពីរបៀបដែលអ្វីៗទាំងអស់អាចប្រកួតប្រជែងសម្រាប់សន្តិភាពនៃសង្គមនិងប្រជាជន,it,វាគឺជាបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងការចែករំលែក,it,នេះគឺជាសារដែលបានមកពីជំងឺរាតត្បាត,it,អ្នកមិនជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងទេ,it,យើងត្រូវតែកសាងទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានរវាងយើង,it,ពួកគេគឺជាមូលដ្ឋាននៃសង្គមនិងពិភពលោក,it, ma pure cose positive emerse negli anni del Covid e per dire come tutto può concorrere alla pace sia della società che dei popoli. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: bisogna costruire relazioni positive tra di noi, sono alla base della società e del mondo. សម្តេចប៉ាបបាននិយាយថាអ្វីៗទាំងអស់បានកើតចេញពីទំនាក់ទំនងសង្គមសង្គមដូច្នេះអ្នកធំពិបាកធ្វើឱ្យពួកគេដាក់នៅជុំវិញតុប៉ុន្តែប្រជាជនអាចមានឥរិយាបថនៃសន្តិភាព,it,"ដោយសារតែ covid,it,ផ្ទុយទៅវិញអភិបាលក្រុងបានគូសបញ្ជាក់,it,យើងមានក្រុមហ៊ុនដែលបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះ,it,ប៉ុន្តែមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះខ្សោយនេះគឺផ្តោតលើសហគមន៍រឹងមាំ,it,សាងសង់តាមរយៈសាលា,it,ទំនាក់ទំនង,it,វាគឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកមួយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន,it,បន្ទុកដោយបញ្ហាការងារ,it,នៃផ្ទះ,it,នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច,it”.

“Anche a causa del Covid – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, la famiglia, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

បារាំង Mariani
ពី​ចំនួន 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.